ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
287/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ม.ค.-20 ก.พ. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ม.ค. 2563
286/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 63 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจเจนางฟ้าทัวร์ 159 ลำปาง (นิเทศ) 22 ม.ค. 2563
285/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-24 ม.ค. 63 โรงแรมทีคการ์เด้น สปารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์) 21 ม.ค. 2563
284/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-23 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมทำนองเสนาะและประกวดอ่านทำนองเสนาะ) 21 ม.ค. 2563
283/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ม.ค. 63 โครงการสายใจรักษ์ แม่อาย เชียงใหม่ (นิเทศ) 21 ม.ค. 2563
282/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ม.ค. 63 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย (ศูนย์ภูฟ้า) อมก๋อย เชียงใหม่ (นิเทศ) 21 ม.ค. 2563
281/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประชุมคณะกรรมการสมาคมและประชุมวิชาการกัญชง กัญชา โอกาสและศักยภาพในการพัฒนาเป็นอาหารสัตว์) 21 ม.ค. 2563
280/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 ม.ค. 2563
278/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ม.ค. 63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (ประชุมพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์) 21 ม.ค. 2563
277/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.พ. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ) 21 ม.ค. 2563
276/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 27-30 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (โครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ) 21 ม.ค. 2563
275/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 22-24 ม.ค. 63 (ผู้อำนวยการไปราชการโรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด ตาก) 21 ม.ค. 2563
274/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ม.ค. 63 อบต.ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ (สำรวจความต้องการของท้องถิ่น) 21 ม.ค. 2563
273/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา) 21 ม.ค. 2563
272/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ม.ค. 63 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี) 21 ม.ค. 2563
271/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษา หลังที่ 1 พร้อมติดตั้ง ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2563
269/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 20 ม.ค. 2563
268/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 20 ม.ค. 2563
267/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Space) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ม.ค. 2563
266/2563 แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ของมหิวทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เชียงใหม่ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และแม่ฮ่องสอน) 20 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127] 128 [129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]