ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
540/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 24-25 ก.พ. 63 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563) 13 ก.พ. 2563
539/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.พ. 2563
538/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 ก.พ. 63 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่) 13 ก.พ. 2563
537/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ก.พ. 63 บริษัทโกลด์เด้นฟาร์ม จำกัด อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (นิเทศ) 12 ก.พ. 2563
536/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,13 ก.พ. 63 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ และโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ) 12 ก.พ. 2563
535/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.พ. 63 ห้องประชุมหมายเลข 2304 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา) 12 ก.พ. 2563
534/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล กรุงเทพฯ (อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์) 12 ก.พ. 2563
532/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 12 ก.พ. 2563
531/2563 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน 12 ก.พ. 2563
530/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.พ.-27 มิ.ย. 63 กรุงเทพฯ (อบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7) 12 ก.พ. 2563
529/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 ก.พ. 63 หมู่บ้านสะลวงใน แม่ริม เชียงใหม่ (กิจกรรมการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ด้านประวัติความเป็นมาของชุมชนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา การจัดการขยะ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน) 12 ก.พ. 2563
527/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี (สัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท.) 12 ก.พ. 2563
526/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 25-27 มี.ค. 63 กรุงเทพฯ (ประชุมทางวิชาการห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) 12 ก.พ. 2563
525/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-15 ก.พ. 63 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาในการอบรม ประกวด และแข่งขัน) วิทยาการจัดการ- 12 ก.พ. 2563
523/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11 พ.ย. 62 - 10 ม.ค. 63 (ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร) 11 ก.พ. 2563
522/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.พ. 63 ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ-บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 11 ก.พ. 2563
521/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร) 11 ก.พ. 2563
520/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (ประชุมเสวนาเครือข่ายการเลี้ยงหมูหลุม) ครั้งที่ 2 และเป็นวิทยากรอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง) 11 ก.พ. 2563
519/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ก.พ. 63 หอประชุม SCB วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรฯ) 11 ก.พ. 2563
518/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษาหลังที่ 1 (ครั้งที่ 2) 11 ก.พ. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116] 117 [118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]