ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1081/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุม ติดตาม ประเมินผลและให้คำปรึกษาแนะนำในการทำงานของผู้ได้รับการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 04 มิ.ย. 2563
1080/2563 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 3865/2562 เรื่อง เลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 04 มิ.ย. 2563
1079/2563 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 15 (ค) (4) 04 มิ.ย. 2563
1078/2563 ลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 04 มิ.ย. 2563
1077/2563 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 04 มิ.ย. 2563
1076/2563 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 04 มิ.ย. 2563
1075/2563 ยกเลิกกรรมการตรวจรับพัสดุเฉพาะรายและแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเพิ่มเติมสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มิ.ย. 2563
1074/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 มิ.ย. 63 จังหวัดพิษณุโลก (ติดต่อราชการ) 04 มิ.ย. 2563
1073/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6-8 มิ.ย. 63 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการใช้พืชสมุนไพรและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน) 04 มิ.ย. 2563
1066/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5,11-14 มิ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 01 มิ.ย. 2563
1065/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 01 มิ.ย. 2563
1064/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเสื้อกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 01 มิ.ย. 2563
1063/2563 แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 01 มิ.ย. 2563
1059/2563 ให้บุคลากรนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Online Via Video Conference) 31 พ.ค. 63 (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Ninth International E-Conference on Engineering) 29 พ.ค. 2563
1058/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-18 ก.ค. 63 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ (อบรมกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย) 29 พ.ค. 2563
1057/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 มิ.ย. 63 ห้องประชุมหมายเลข 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางบก) 29 พ.ค. 2563
1056/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 29 พ.ค. 2563
1055/2563 มอบหมายให้ผู้บริหารดูแลสถานที่ของมหาวิทยาลัย 29 พ.ค. 2563
1054/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ค. 63 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (อัดเทปบันทึกภาพรายการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ร่วมกับทางสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่) 28 พ.ค. 2563
1053/2563 รายชื่ออาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง การเขียน มคอ.3 ฐานสมรรถนะให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 28 พ.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96] 97 [98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]