ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2134/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Youngran Kim) 11 ก.ย. 2563
2133/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mrs.Yukiko Kawai) 11 ก.ย. 2563
2132/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Annaik Claude Isabelle Vauclin) 11 ก.ย. 2563
2131/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.John Kedward) 11 ก.ย. 2563
2130/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Parham Rafatjou) 11 ก.ย. 2563
2128/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 20-21 ก.ย. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 11 ก.ย. 2563
2127/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13-14 ก.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ) 11 ก.ย. 2563
2126/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 63 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ (นิทรรศการบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงและอุทยานหลวงราชพฤกษ์) 11 ก.ย. 2563
2124/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 63 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญชัย" จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรฯ) 10 ก.ย. 2563
2123/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ก.ย. 63 โรงแรมบีพี ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการคัดเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านบริหารจัดการ : ผู้บริหารและด้านการจัดประสบการณ์ : ครู) 10 ก.ย. 2563
2122/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-17 ก.ย. 63 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา 904 Upgrade) 10 ก.ย. 2563
2121/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 13-14 ก.ย. 63 ห้องประชุมเกษตร โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร (ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3/2563) 10 ก.ย. 2563
2120/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 63 ห้องอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 10 ก.ย. 2563
2119/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13,18,20,27 ก.ย. 63 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เตาอินทขิล และการผลิตเซรามิก) 10 ก.ย. 2563
2118/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ก.ย. 63 สีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (เป็นวิทยากรฯ) 10 ก.ย. 2563
2117/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.ย. 63 โรงแรมดราก้อนริเวอร์อเวนิว จังหวัดพิษณุโลก (อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ) 10 ก.ย. 2563
2116/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13,25-27 ก.ย. เชียงดาว เชียงใหม่ (วิจัย) 10 ก.ย. 2563
2115/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ก.ย. 63 โรงแรมดวงจิตต์ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : PLC การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาในยุค New Normal และประชุมสมาชิกคณะกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย) 10 ก.ย. 2563
2114/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ย. 63 โรงเรียนอนุบาลตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560) 10 ก.ย. 2563
2110/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ก.ย. 63 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ -แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ก.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] 51 [52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]