ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1500/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ค. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบให้คำแนะนำเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 17 ก.ค. 2563
1499/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 ก.ค. 63 บ้านแม่ทะลุ ตำบลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นบ้านแม่ทะลุ) 17 ก.ค. 2563
1498/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 63 และวันที่ 3 ส.ค. 63 จังหวัดลำพูน (โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู) 17 ก.ค. 2563
1497/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,21,26,28 ก.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : พื้นที่หมู่บ้านลุ่มแม่น้ำวางตอนล่าง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 17 ก.ค. 2563
1496/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,5,10,17,19,24,26,31 ส.ค. 63 และวันที่ 7 ก.ย. 63 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ก.ค. 2563
1495/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3,1-4,1-6,4-6,2-4 ส.ค. 63 และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 1-3 ส.ค. 63 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานและร่วมจัดนิทรรศการในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 15 Thailand Research Expo 2020) 17 ก.ค. 2563
1494/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,18,19,20,22,23,25,26,27,29 ก.ค. 63 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อการบริโภคอาหารริมทาง ย่านตลาดโต้รุ่งในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่) 17 ก.ค. 2563
1493/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม 17 ก.ค. 2563
1492/2563 ให้ข้าราชการไปช่วยราชการต่อ 17 ก.ค. 2563
1488/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,24 ก.ค. 63 โรงเรียนบ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 16 ก.ค. 2563
1487/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19,25-26 ก.ค. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบัญชีสำหรับธุรกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 16 ก.ค. 2563
1486/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 ก.ค. 63 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560) 16 ก.ค. 2563
1485/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2563 16 ก.ค. 2563
1484/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19,25-26 ก.ค. 63 วันที่ 1-2,29,30 ส.ค. 63 และวันที่ 12,13 ก.ย. 63 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีภูมิปัญญาเป็นฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 16 ก.ค. 2563
1483/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-24 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมให้คำแนะนำให้แก่ผู้รับจ้างในโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ2 รอบที่ 2) 16 ก.ค. 2563
1479/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.ค. 63 และวันที่ 12,14-15,21-22,28-29 ส.ค. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 15 ก.ค. 2563
1478/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนค่าเช่าของผู้ประกอบการทั้งหมดในมหาวิทยาลัยและกำหนดราคากลาง เงื่อนไขรายละเอียดและวิธีการจัดหาผู้เช่าอาคาร 70 ปี ชั้น 1 15 ก.ค. 2563
1477/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ส.ค. 63 ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร) 15 ก.ค. 2563
1476/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,26 ก.ค. 63 และวันที่ 2,9 ส.ค. 63 อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ก๊ะเปียง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการนิเวศวิทยาชาติพันธุ์กับการยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านแม่ก๊ะเปียง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2) 15 ก.ค. 2563
1475/2563 ให้บุคลากรเดินทางบไปราชการ 16,23,30 ส.ค. 63 และวันที่ 6 ก.ย. 63 อาคารอเนกประสงค์บ้านโป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านโป่งสมิด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 2) 15 ก.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78] 79 [80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]