ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
715/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,8,10,11,14,15 มี.ค. 63 ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ (วิจัย) 01 มี.ค. 2563
714/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 มี.ค. 63 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กรุงเทพฯ (ประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา) 01 มี.ค. 2563
713/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-13,17-19-24-29 มี.ค. 63 มี.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (บริหารราชการแทนอธิการบดีในการบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 01 มี.ค. 2563
712/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14 มี.ค. 63 โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ) 29 ก.พ. 2563
711/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม 29 ก.พ. 2563
710/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 29 ก.พ. 2563
709/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7 มี.ค. - 13 พ.ค. 63 (โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ) 28 ก.พ. 2563
708/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 จังหวัดกระบี่ (ศึกษาดูงานฯ) 28 ก.พ. 2563
707/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (ให้ข้อมูลการศึกษาต่อและรับสมัครเรียนในหลักสูตรทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร) 28 ก.พ. 2563
706/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 มี.ค. 63 (สำรวจพื้นที่และศึกษาพื้นที่ฯ) 28 ก.พ. 2563
705/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ก.พ. 63 วัดประตูลี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่ายคัมภีร์ใบลานและพับสา) 28 ก.พ. 2563
704/2563 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-17 มี.ค. 63 ห้องสัมมนา 4-6 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะ รุ่นที่ 3) 28 ก.พ. 2563
703/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-21 มี.ค. 63 อาคาร SC3ห้องบรรยาย 413 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562) 28 ก.พ. 2563
702/2563 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 28 ก.พ. 2563
700/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 มี.ค. 63 ห้องประชุมปรินซ์ 3 โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร (ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ AIC) 28 ก.พ. 2563
699/2563 รายชื่ออาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูคุณภาพสูงตามโมเดลการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ 28 ก.พ. 2563
698/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2562 28 ก.พ. 2563
697/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 อาคารหอประชุมภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (จัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563) 28 ก.พ. 2563
696/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2-5 ม.ค. 63 (บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร) 28 ก.พ. 2563
694/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 มี.ค. 63 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร (อบรมฯ) 27 ก.พ. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109] 110 [111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]