ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2742/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 11 พ.ย. 63 ห้องประชุม 18C ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร (ประชุมนำเสนอสรุปตัวชี้วัดการลดความเหลื่อมล้ำ 7 มิติ) 11 พ.ย. 2563
2741/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 พ.ย. 63 กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20) 11 พ.ย. 2563
2740/2563 อนุญาตให้บุคลากรขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 11 พ.ย. 2563
2739/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 พ.ย. 63 ห้องบัวหลวง โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (อบรมโครงการกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1) 11 พ.ย. 2563
2737/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-12 พ.ย. 63 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยัวะ และหมู่ที่ 2 บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่ติดตามผลการส่งเสริมการใช้เตาชีวมวลระดับชุมชน) 11 พ.ย. 2563
2736/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายการ งานปรับปรุงถนนขาเข้า และขาออกจุดบริเวณก่อนถึงสามแยก และสามแยกสมุนไพร 11 พ.ย. 2563
2735/2563 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 10 พ.ย. 2563
2734/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 10 พ.ย. 2563
2733/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 พ.ย. 63 โรงแรมพลูแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ) 10 พ.ย. 2563
2732/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 พ.ย. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Normal) 10 พ.ย. 2563
2731/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 พ.ย. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Normal) 10 พ.ย. 2563
2730/2563 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 1411/2563เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 พ.ย. 2563
2729/2563 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 1793/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 พ.ย. 2563
2728/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,13 พ.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 10 พ.ย. 2563
2727/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 พ.ย. 63 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 10 พ.ย. 2563
2725/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 พ.ย. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 09 พ.ย. 2563
2724/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 พ.ย. 63 พื้นที่ลุ่มน้ำวางตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ (จัดอบรมภายใต้โครงการรูปแบบการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงลุ่มแม่น้ำวางตอนบน) 09 พ.ย. 2563
2723/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 พ.ย. 63 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมนำเสนอโครงการวิจัย CCR เพื่อการถอดบทเรียน) 09 พ.ย. 2563
2722/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 พ.ย. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู) 09 พ.ย. 2563
2721/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 09 พ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 27 [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]