ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1789/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ส.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ครั้งที่ 3 ในโครงการ การศึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชนในระบบออนไลน์ online database เพื่อใช้เป็นพื้นฐานการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน) 08 ส.ค. 2563
1788/2563 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 8-9 ส.ค. 63 อาคารโหลดนักศึกษา หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการค่ายสร้างคน สร้างค่า พัฒนาสู่ผู้นำ) 08 ส.ค. 2563
1787/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ส.ค. 63 กรุงเทพมหานคร (ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ รัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร และเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 7 ณ สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร) 08 ส.ค. 2563
1786/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ส.ค. 63 ชุมชนบ้านเชิงดอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน Technology Transfer to Community) 08 ส.ค. 2563
1785/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ส.ค. 63 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ส.ค. 2563
1784/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ส.ค. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (loT) สู่การเกษตรยุคใหม่อย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไย) 08 ส.ค. 2563
1783/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 ส.ค. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดของผลผลิตลำไยนอกฤดู) 08 ส.ค. 2563
1782/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 ส.ค. 63 โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2/2563) 08 ส.ค. 2563
1781/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ส.ค. 63 บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป จำกัด จังหวัดลำปาง (ตรวจเช็คระบบเบรค หม้อพักน้ำหล่อเย็น) 08 ส.ค. 2563
1779/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ส.ค. 63 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 7) 07 ส.ค. 2563
1778/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ณ หอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 07 ส.ค. 2563
1777/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 7 ส.ค. 63 โรงเรียนบ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างทีมวิจัย คณะสื่อมวลชน และนักวิชาการด้านการศึกษา “การจัดการศึกษาเพื่อเด็กพัฒนาพื้นที่ : อ่างขางโมเดล” ) 07 ส.ค. 2563
1776/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,23,26,30 ส.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง โครงการการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : พื้นที่หมู่บ้านลุ่มแม่น้ำวางตอนล่าง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 07 ส.ค. 2563
1775/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking for Educator) 07 ส.ค. 2563
1773/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ส.ค. 63 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ The UBI Game Changer) 07 ส.ค. 2563
1772/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ส.ค. 63 ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมฯ) 07 ส.ค. 2563
1771/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร) 07 ส.ค. 2563
1770/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,19,26 ส.ค. 63 วันที่ 2,11,16,23,30 ก.ย. 63 และวันที่ 9,14,21,29 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 07 ส.ค. 2563
1769/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,21 ส.ค. 63 วันที่ 2,6,30 ต.ค. 63 และวันที่ 3 พ.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 07 ส.ค. 2563
1768/2563 โรงเรียนธรรมราชศึกษา 18 ส.ค. 63 วันที่ 6 ต.ค. 63 และวันที่ 10 พ.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 07 ส.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65] 66 [67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]