ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2206/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.ย. 63 ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร (ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ) 16 ก.ย. 2563
2205/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ก.ย. 63 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร (ประชุมทีมวิจัยโครงการพัฒนาและประสานงานวิชาการเพื่อท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่และเข้าร่วมงาน Power of CBR พลังขับเคลื่อนชุมชนไทยด้วยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น) 16 ก.ย. 2563
2204/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.ย. 63 ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 บ้านดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรในการให้ความรู้การดูแลสุขภาพและทดสอบสมรรถนะร่างกายให้แก่ประชาชน) 16 ก.ย. 2563
2203/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ก.ย. 63 วัดทุ่งต้อม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 16 ก.ย. 2563
2202/2563 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 ก.ย. 2563
2201/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ก.ย. 63 บริษัท Thai Flight Training จำกัด สำนักงานใหญ่การบินไทย กรุงเทพมหานคร (อบรมฯ) 16 ก.ย. 2563
2200/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ก.ย. 63 ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 ห้องศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช.1 และบริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร วช. 4 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (จัดแสดงผลงานวิจัยฯ) 16 ก.ย. 2563
2199/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19,27 ก.ย. 63 วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตหัวพันธุ์หอมแดงและกระเทียมบ้านโฮ่ง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์จากเส้นใยของเปลือกและลำต้นหอมแดงเพื่อผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์) 16 ก.ย. 2563
2198/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ย. 63 และวันที่ 7,17,31 ต.ค. 63 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเตาอินทขิลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 16 ก.ย. 2563
2197/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.ย. 63 และวันที่ 1,15,24 ต.ค. 63 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเตาอินทขิลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 16 ก.ย. 2563
2196/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 63 หมู่บ้านดอยแสง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการการพัฒนาหมู่บ้านดอยแสงเพื่อแก้ปัญหาความแร้นแค้นยากจนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) 16 ก.ย. 2563
2195/2563 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 16 ก.ย. 2563
2194/2563 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 16 ก.ย. 2563
2190/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 63 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน บ้านผาด่าน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (หารือเรื่องการสร้างศักยภาพการคืนสภาพทางพลังงานของไมโครกริด 100 kW บ้านผาด่านร่วมกับเทศบาลตำบลทากาศเหนือและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บ้านผาด่าน) 15 ก.ย. 2563
2189/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ก.ย. 63 จังหวัดลำพูน (กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทของสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์) 15 ก.ย. 2563
2188/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 ก.ย. 2563
2187/2563 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 ก.ย. 2563
2186/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. 63 และวันที่ 10,17 ต.ค. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการสร้างโมเดลธุรกิจสำหรับการตลาดผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นของชุมชนโป่งสมิตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 15 ก.ย. 2563
2185/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 63 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2563) 15 ก.ย. 2563
2184/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 15 ก.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47] 48 [49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]