ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
615/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-20 ก.พ. 63 ศูนย์การเรียนรู้บ้านหล่ายแก้ว อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมการทอผ้าในท้องถิ่น) 20 ก.พ. 2563
614/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 20 ก.พ. 2563
613/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 20 ก.พ. 2563
611/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 22-23 ก.พ. 63 ห้องศูนย์ใบลาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2563) 19 ก.พ. 2563
610/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ และประเมินผลการนำเสนอบทความภาคบรรยาย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (nSCAP2020 & iSCAP2020) (ฉบับเพิ่มเติม) และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ภายใต้งานครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น 19 ก.พ. 2563
609/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ก.พ. 63 ห้องประชุม 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567) 19 ก.พ. 2563
608/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,29 ก.พ. 63 ห้องสัมมนา 3 สาขาวิชาการส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยการเรื่อง การใช้ภาษามือสำหรับการสื่อสารทางการเกษตร) 19 ก.พ. 2563
607/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ก.พ. 63 วัดป่าตุ้มดอน บ้านป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2) 19 ก.พ. 2563
605/2563 ให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสังกัดหน่วยงานระดับงานในสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนและสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 19 ก.พ. 2563
604/2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนย้ายสังกัด 19 ก.พ. 2563
603/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 19 ก.พ. 2563
600/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 18-20 ก.พ. 63 (คณบดีเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี) 18 ก.พ. 2563
599/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มี.ค. 63 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 18 ก.พ. 2563
598/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ก.พ. 63 ห้องเวลาดี 4 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และจังหวัดลำปาง (เป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมสัมมนา) 18 ก.พ. 2563
597/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 63 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน) 18 ก.พ. 2563
596/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มี.ค. 63 ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพหลักสูตรเร่งรัด) 18 ก.พ. 2563
595/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 2-9 มี.ค. 63 ราชอาณาจักรภูฏาน (เข้าร่วมปฏิบัติงานภายใต้โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร) 18 ก.พ. 2563
593/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 63 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ก.พ. 2563
592/2563 แต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 17 ก.พ. 2563
591/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-21 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและดำเนินงานของสถาบันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 17 ก.พ. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113] 114 [115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]