ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2895/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. 63 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 27 พ.ย. 2563
2894/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อชุดตรวจ Covid-19 rapid test พร้อมเข็มเจาะปลายนิ้ว สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 27 พ.ย. 2563
2892/2563 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 27 พ.ย. 2563
2891/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 27 พ.ย. 2563
2890/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ชุดที่ 2 (ประเมินด้านผลการปฏิบัติงาน) 26 พ.ย. 2563
2889/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 พ.ย. 63 กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20) 26 พ.ย. 2563
2888/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 26-28 พ.ย. 63 (คณบดีลากิจส่วนตัว) 26 พ.ย. 2563
2887/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ธ.ค. 63 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาฯ) 26 พ.ย. 2563
2886/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 26 พ.ย. 2563
2885/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานพิธีบัณฑิตานุสรณ์ในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 26 พ.ย. 2563
2884/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคาการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต รุ่นที่ 42 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 26 พ.ย. 2563
2883/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ธ.ค. 63 และวันที่ 1-3 ธ.ค. 63 ศาลาดุสิต สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมพิธีประทานโล่รางวัลในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6) 26 พ.ย. 2563
2882/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 พ.ย. 63 โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การพัฒนาบทความวิจัยเชิงพื้นที่) 26 พ.ย. 2563
2881/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 26-27 พ.ย. 63 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 26 พ.ย. 2563
2880/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 ธ.ค. 63 โรงงานผลิตการแฟดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ตรวจรับงานจ้างเหมาสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ) 26 พ.ย. 2563
2879/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. 63 ห้อง Beta 1-2 โรงแรมพูลแมนรางน้ำ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทวนสอบข้อมูล คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครั้งที่ 1/2564) 26 พ.ย. 2563
2878/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 26 พ.ย. 2563
2877/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-29 พ.ย. 63 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Advance KidBright with IKB-1 Board ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5) 26 พ.ย. 2563
2876/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 17-18 ธ.ค. 63 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 8 ห้อง 801 มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี (ประชุมคณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563) 26 พ.ย. 2563
2875/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 2-4 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (สัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปราชญ์แห่งแผ่นดินถิ่นเมืองกาญจน์) 26 พ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]