ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1592/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-28 ก.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 24 ก.ค. 2563
1591/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ก.ค. 63 วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมสำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง) 24 ก.ค. 2563
1590/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ก.ค. 63 โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน) 24 ก.ค. 2563
1588/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.ค. 63 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน) 23 ก.ค. 2563
1587/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) 23 ก.ค. 2563
1586/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ค. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบัญชีสำหรับธุรกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 23 ก.ค. 2563
1585/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ก.ค. 63 สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำปาง (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ประกอบการเบื้องต้น ภายใต้โครงการอบรมหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563) 23 ก.ค. 2563
1584/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ค. 2563
1583/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-16 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐานชนิดกีฬาฟุตซอลและกีฬาเซปักตะกร้อ) 23 ก.ค. 2563
1582/2563 แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ 23 ก.ค. 2563
1581/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 23 ก.ค. 2563
1580/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27,30 ก.ค. 63 และวันที่ 2,12-13 ส.ค. 63 จัหวัดตาก แม่ฮ่องสอน พะเยา และน่าน (ตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกาทุนฯ) 23 ก.ค. 2563
1579/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ก.ค. 63 วันที่ 1-2,6,12-16 ส.ค. 63 ชุมชนอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาวัสดุปลูกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับระบบเกษตรปลอดภัย) 23 ก.ค. 2563
1578/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ส.ค. 63 ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด) 23 ก.ค. 2563
1577/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบให้คำแนะนำเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 23 ก.ค. 2563
1576/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-28 ก.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 23 ก.ค. 2563
1575/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 63 และวันที่ 4,6,11,13,18 ส.ค. 63 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ก.ค. 2563
1574/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,26 ส.ค. 63 และวันที่ 5 ต.ค. 63 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ก.ค. 2563
1573/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5,11,18-19 ส.ค. 63 วันที่ 2,6-7,14,20,27-28 ต.ค. 63 และวันที่ 3-4,6 พ.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ก.ค. 2563
1572/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,11,18,25 ส.ค. 63 วันที่ 12,14,19,20,30 ต.ค. 63 และวันที่ 3,4,6, พ.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ก.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74] 75 [76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]