ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2109/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19,26 ก.ย. 63 และวันที่ 3,10 ต.ค. 63 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เตา อินทนิล และการผลิตเซรามิก) 09 ก.ย. 2563
2108/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ก.ย. 63 โรงเรียนโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ค่ายวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยแก่ชุมชน) 09 ก.ย. 2563
2107/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 63 ห้องประชุมอาคารธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563) 09 ก.ย. 2563
2106/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.ย. 63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพมหานคร (เสวนาเรื่องมรดกของพระยามานวราชเสวีในระบบกฎหมายไทย) 09 ก.ย. 2563
2105/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ย. 63 หอประชุมลีลาวดี โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรการสัมมนาฯ) 09 ก.ย. 2563
2104/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ย. 63 หอประชุมลีลาวดี โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรการสัมมนาฯ) 09 ก.ย. 2563
2103/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.ย. 63 และวันที่ 1,15 ต.ค. 63 โรงเรียนเชตุพนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ก.ย. 2563
2102/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17-23 ก.ย. 63 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแฮนบอลด์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย) 09 ก.ย. 2563
2101/2563 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 17-19 ก.ย. 63 มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (อบรมเรื่อง วิศวกรสังคม (Social Engineer) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ) 09 ก.ย. 2563
2100/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 ก.ย. 63 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (รับการฝึกทบทวนฯ) 09 ก.ย. 2563
2098/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ก.ย. 63 จังหวัดลำพูน (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำหรับปีการศึกษา 2564) 09 ก.ย. 2563
2095/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,12 ก.ย. 63 (อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาและทำนุบำรุงพระพุทธศาสตร์) 08 ก.ย. 2563
2094/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 08 ส.ค. 2563
2093/2563 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 15 08 ก.ย. 2563
2092/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 8-9 ก.ย. 63 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมการพัฒนาตัวชี้วัดความเหลื่อมล้ำมิติด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม) 08 ก.ย. 2563
2091/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.ย. 63 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ทางอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่) 08 ก.ย. 2563
2090/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 9-10 ก.ย. 63 ห้องจามจุรี บอลลูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร (ประชุมทางวิชาการเพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายทางการศึกษา (OEC Forum) ครั้งที่ 6) 08 ก.ย. 2563
2089/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,13,18,25 ก.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยต้นแบบ SCOR ของผลิตภัณฑ์จากส้มป่อยในจังหวัดเชียงใหม่) 08 ก.ย. 2563
2088/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 9-10 ก.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นประธานงานไหว้ครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 08 ก.ย. 2563
2087/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6,12-13 ก.ย. 63 หมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพระบบเกษตรสีเขียวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยพหุวัฒนธรรม) 03 ก.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] 52 [53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]