ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3127/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ธ.ค. 63 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3126/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ธ.ค. 63 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3125/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ธ.ค. 63 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3124/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17,21,23 ธ.ค. 63 วันที่ 18,20-21,25 ม.ค. 64 และวันที่ 18,22,24-25 ก.พ. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3123/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ธ.ค. 63 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3122/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ธ.ค. 63 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3121/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 63 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3120/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-19 ธ.ค. 63 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวโกเศศ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์) 15 ธ.ค. 2563
3119/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-18 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการอบรมและอ่านทำนองเสนาะ) 15 ธ.ค. 2563
3118/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ม.ค. 64 เชียงราย (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3117/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ธ.ค. 63 และวันที่ 5 ก.พ. 64 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3116/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-18 ธ.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33) 15 ธ.ค. 2563
3115/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 63 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรม สานรัก สานฝัน สร้างสรรค์อนาคตวัย TEEN) 15 ธ.ค. 2563
3114/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ (Mrs. Rowena Clemino Alcoba) 15 ธ.ค. 2563
3113/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-24 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี) 15 ธ.ค. 2563
3112/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 15 ธ.ค. 2563
3111/2563 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 2379/2563 15 ธ.ค. 2563
3110/2563 การแต่งตั้งและการให้ได้รับค่าจ้างตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 15 (ก) (1) (1.3) 15 ธ.ค. 2563
3109/2563 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 2374/2563 15 ธ.ค. 2563
3108/2563 การแต่งตั้งและการให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งตามมาตรา 18 (ก) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 15 ธ.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]