ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1876/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-24 ส.ค. 63 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 พื้นที่ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง สภาวะปัญหาที่ดินกับสถานภาพการจัดการที่ดินของชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 17 ส.ค. 2563
1875/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,19,21,25 ส.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ส.ค. 2563
1874/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,26,28 ส.ค. 63 และวันที่ 2,4,11 ก.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ส.ค. 2563
1873/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ส.ค. 63 และวันที่ 14,30 ก.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ส.ค. 2563
1872/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,20 ต.ค. 63 และวันที่ 3 พ.ย. 63โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ส.ค. 2563
1870/2563 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 17 ส.ค. 2563
1868/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 16 ส.ค. 2563
1867/2563 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 ส.ค. 2563
1866/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายผ้าไทยท้องถิ่นจากต้นแบบสู่การต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2563 16 ส.ค. 2563
1865/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 63 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการบริการวิชาการด้านภูมิสารสนเทศเพื่อชุมชน) 16 ส.ค. 2563
1864/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 63 โรงเรียนบ้านสันคะยอม แม่ริม เชียงใหม่ (จัดกิจกรรมการตรวจติดตามและการป้องกันปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็ก PM2.5) 16 ส.ค. 2563
1863/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 ก.ย. 63 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ (อบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัย และร่วมงาน Crafts Bangkok 2020) 16 ส.ค. 2563
1862/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16-17ส.ค. 63 อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 16 ส.ค. 2563
1861/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ส.ค. 63 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ (วิทยากรการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และการเขียนแผนบูรณาการให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560) 15 ส.ค. 2563
1860/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ส.ค. 63 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาระบบให้คำแนะนำเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยว) 15 ส.ค. 2563
1859/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6) 15 ส.ค. 2563
1858/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยพะเยา (เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) 15 ส.ค. 2563
1857/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค.-4 พ.ย. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ส.ค. 2563
1856/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 ส.ค. 63 ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ (โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น) 15 ส.ค. 2563
1855/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ส.ค. 63 โรงเรียนขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน (โครงการการสร้างตำราอาหารไทใหญ่ กรณีศึกษาชุมชนบ้านเมืองปอน) 15 ส.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61] 62 [63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]