ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
185/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 13 ม.ค. 2563
184/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 13 ม.ค. 2563
183/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 13 ม.ค. 2563
182/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28,29,30,31 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ม.ค. 2563
181/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ม.ค. 63 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 13 ม.ค. 2563
180/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,30,31 ม.ค. 63 และวันที่ 13,19,23 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ม.ค. 2563
179/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,14,15 ม.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน (นิเทศ) 13 ม.ค. 2563
178/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 9-17 ก.พ. 63 (คณบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 13 ม.ค. 2563
177/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 13 ม.ค. 2563
176/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ม.ค. 62 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ลำลูกกา ปทุมธานี (ประชุมการบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม) 13 ม.ค. 2563
175/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 63 ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการเพิ่มพูนความรู้ทักษะทางวิชาการและประสบการณ์นอกห้องเรียนทางเคมี) 13 ม.ค. 2563
174/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17-19 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (โครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12) 13 ม.ค. 2563
173/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ม.ค. 63 และวันที่ 2,6-7 ก.พ. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 13 ม.ค. 2563
172/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,22,28,29,30 ม.ค. 63 และวันที่ 4,18 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ม.ค. 2563
171/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,21,22,28,29 ม.ค. 63 และวันที่ 19 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ม.ค. 2563
170/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 63 โรงเรียนสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ม.ค. 2563
169/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-17 ม.ค. 63 และวันที่ 15-18 ม.ค. 63 ห้องประชุมหมื่นจง อาคารเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 32 และการแข่งขันกีฬาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5) 13 ม.ค. 2563
168/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,20 ม.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ) 13 ม.ค. 2563
167/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,5,11,12,25,26 ก.พ. 63 พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นถิ่นชุมชนแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 13 ม.ค. 2563
166/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ม.ค. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร Digital Disruptive) 13 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132] 133 [134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]