ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1410/2563 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม (เพิ่มเติม) 10 ก.ค. 2563
1409/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 63 อำเภอแม่ริม และอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 10 ก.ค. 2563
1408/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การทดสอบทัศนคติและการสอบบุคลิกภาพ) สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 10 ก.ค. 2563
1407/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 10 ก.ค. 2563
1406/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนภาษาอังกฤษ) เพื่อสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 10 ก.ค. 2563
1405/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (นำเสนอผลงานวิจัย) 10 ก.ค. 2563
1404/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ก.ค. 63 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 7) 10 ก.ค. 2563
1403/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-15 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืงอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กำกับการบริหารราชการแทนอธิการบดีและเข้าร่วมประชุมฯ) 10 ก.ค. 2563
1402/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จังหวัดพิจิตร (ประสานงานเกี่ยวกับเมล็ดหล้า และถั่ว) 10 ก.ค. 2563
1401/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11 ก.ค. - 10 พ.ย. 63 สำนักหอสมุด ศูนย์เวียงบัว และสำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม (บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา) 10 ก.ค. 2563
1400/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ก.ค. 63 อำเภอจอมทอง และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ก.ค. 2563
1399/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 63 ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาคณะครุศาสตร์) 09 ก.ค. 2563
1398/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-13 ก.ค. 63 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (ติดตามการสร้างเตาชีวมวลสำหรับใช้ในโครงการการขยายผลเทคโนโลยีเตาชีวมวลระดับชุมชน ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 09 ก.ค. 2563
1397/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 ก.ค. 63 ริมดอย รีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรม การพัฒนาการทำงานในยุค New normal และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กิจกรรม PLC สวนของพ่อ และผักสวนครัวรั้วกินได้) 09 ก.ค. 2563
1396/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) 09 ก.ค. 2563
1395/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 ส.ค. 63 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาวิชาการ Big Data & Cloud Computing 2020) 09 ก.ค. 2563
1394/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.ค. 63 ห้องประชุมงานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 11 (อาคาร 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (ประชุมในการตัดสินผลงานวิชาการฯ) 09 ก.ค. 2563
1393/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 09 ก.ค. 2563
1392/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09 ก.ค. 2563
1391/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 09 ก.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82] 83 [84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]