ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1315/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17,30-31 ก.ค. 63 ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 30 มิ.ย. 2563
1314/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-8 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (บริหารราชการแทนอธิการบดีในการบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 30 มิ.ย. 2563
1313/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ก.ค. 63 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 7) 30 มิ.ย. 2563
1312/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ก.ค. 63 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2563) 30 มิ.ย. 2563
1311/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ก.ค. 63 ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรหลักการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงาน) 30 มิ.ย. 2563
1310/2563 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 มิ.ย. 2563
1308/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 29 มิ.ย. 2563
1307/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 29 มิ.ย. 2563
1306/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 63 กรุงเทพมหานคร (วิจัยเรื่อง นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล) 29 มิ.ย. 2563
1305/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 29 มิ.ย. 2563
1304/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ก.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชนในระบบออนไลน์ (online database) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน) 29 มิ.ย. 2563
1303/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ก.ค. 63 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาเรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมทั้ว Update กฎหมายใหม่) 29 มิ.ย. 2563
1302/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. 63 ห้องประชุม 2 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 29 มิ.ย. 2563
1301/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7,11-12,18-19,25-26,28 ก.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 29 มิ.ย. 2563
1300/2563 อนุญาตให้ผู้เกษียณอายุราชการที่จ้างเป็นคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยลาออกจากงาน 29 มิ.ย. 2563
1299/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ก.ค. 63 สำนักงานเทศบาลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 29 มิ.ย. 2563
1298/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 63 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ส่งตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการอนามัยชุมชน) 29 มิ.ย. 2563
1297/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. 63 สำนักงานเทศบาลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น) 29 มิ.ย. 2563
1296/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิดชูเกียรติบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 29 มิ.ย. 2563
1295/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ก.ย. 63 ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรฯ) 29 มิ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] 87 [88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]