ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2720/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18,23-24 พ.ย. 63 อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด การพัฒนาโมเดลธุรกิจ และแบรนด์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์จากส้มป่อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่) 09 พ.ย. 2563
2719/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-12 พ.ย. 63 อำเภอแม่ลาน้อยและอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เตรียมการนำเทคโนโลยีไปถ่ายทอดสู่ชุมชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย) 09 พ.ย. 2563
2718/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 พ.ย. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Normal) 09 พ.ย. 2563
2717/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-27 พ.ย. 63 ห้องออดิทอเรียม อาคารปฏิบัติการ ชั้น 6 บมจ.อสมท กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานและร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือโครงการ Fake News Fighter การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างองค์ความรู้และกลไกในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม 17 สถาบัน) 09 พ.ย. 2563
2716/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 09 พ.ย. 2563
2715/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7-8,14-15 พ.ย. 63 (ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน) 09 พ.ย. 2563
2712/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 พ.ย. 63 กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20) 06 พ.ย. 2563
2711/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-14 พ.ย. 63 ศูนย์การเรียนดุลยพัฒน์ จังหวัดขอนแก่น (เป็นวิทยากรฯ) 06 พ.ย. 2563
2701/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพ.สธ.มรภ.ชม.) 06 พ.ย. 2563
2700/2563 มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 06 พ.ย. 2563
2699/2563 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 06 พ.ย. 2563
2698/2563 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนกัน 06 พ.ย. 2563
2693/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย 06 พ.ย. 2563
2692/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ 06 พ.ย. 2563
2691/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา 06 พ.ย. 2563
2690/2563 แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินประจำวัน 06 พ.ย. 2563
2689/2563 แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายและถอนเงินจากธนาคาร 06 พ.ย. 2563
2685/2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 06 พ.ย. 2563
2684/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 06 พ.ย. 2563
2683/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 06 พ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 28 [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]