ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3281/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ธ.ค. 63 วันที่ 4,11,18,25 ม.ค. 64 และวันที่ 1 ก.พ. 64 (จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 25 ธ.ค. 2563
3280/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,25,28,29,30 ธ.ค. 63 วันที่ 4,5,19,20,22,25,26,27,29 ม.ค. 64 และวันที่ 9,10,12,15,16,17,19 ก.พ. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ธ.ค. 2563
3279/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,25 ม.ค. 63 และวันที่ 8 ก.พ. 64 โรงเรียนวัดเชตุพนศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ธ.ค. 2563
3278/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ธ.ค. 63 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ธ.ค. 2563
3277/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ธ.ค. 63 และวันที่ 5-6 ม.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ธ.ค. 2563
3276/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,8 ม.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ธ.ค. 2563
3275/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ธ.ค. 63 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ธ.ค. 2563
3274/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,6,12,19,20,26 ม.ค. 64 วันที่ 9,16,17 ก.พ. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ธ.ค. 2563
3273/2563 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 25 ธ.ค. 2563
3272/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ธ.ค. 63 โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ธ.ค. 2563
3271/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ม.ค. 64 โรงเรียนลองวิทยาคม อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (นิเทศ) 25 ธ.ค. 2563
3270/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 25 ธ.ค. 2563
3269/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่หาแนวทางในการพัฒนาระบบทั้งเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม) 24 ธ.ค. 2563
3268/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ธ.ค. 63 และวันที่ 8,14,28,29 ม.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 24 ธ.ค. 2563
3267/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-27 ธ.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย และโรงเรียนบ้านสันปง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการกิจกรรมแสดงผลงานนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อสนใจ แผนงานพัฒนาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์) 24 ธ.ค. 2563
3266/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 ม.ค. 64 จังหวัดนครราชสีมา (วิจัยโครงการ ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตลักษณะและสถานการณ์ของพฤติกรรมการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนไทย) 24 ธ.ค. 2563
3265/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ธ.ค. 63 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องปั่นเส้นด้ายจากใยกัญชงเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอในครัวเรือนของชุมชนเชิงพาณิชย์) 24 ธ.ค. 2563
3264/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ธ.ค. 63 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาระบบฐานความรู้ด้านหญ้าเป็นยาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่) 24 ธ.ค. 2563
3263/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ธ.ค. 63 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นเพื่อการย้อมสีธรรมชาติภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 24 ธ.ค. 2563
3261/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 23 ธ.ค. 63 - 10 ม.ค. 64 23 ธ.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]