ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1123/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-14,17-21 มิ.ย. 63 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นเพื่อการย้อมสีธรรมชาติภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 09 มิ.ย. 2563
1122/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของ ดร.สุทธาสินี นิติสาครินทร์ บริษัท ฟิมล์มาสเตอร์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563 09 มิ.ย. 2563
1121/2563 แต่งตั้งวิทยากรอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) หลักสูตรภายในสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-5 09 มิ.ย. 2563
1120/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไขการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 09 มิ.ย. 2563
1119/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,18,19 มิ.ย. 63 ที่ทำการชุมชนบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยรูปแบบเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 09 มิ.ย. 2563
1118/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,15,16,18,19,22,23,25,26,29,30 มิ.ย. 63 และวันที่ 1,2,3 ก.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์บนฐานภูมิปัญญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 09 มิ.ย. 2563
1117/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 มิ.ย. 63 บ้านผายอง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการแข่งขันระดับสากล) 09 มิ.ย. 2563
1116/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 09 มิ.ย. 2563
1115/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 มิ.ย. 63 ปางช้างในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (เก็บตัวอย่างมูลช้าง) 09 มิ.ย. 2563
1114/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15,20-22,27-29 มิ.ย. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน) 09 มิ.ย. 2563
1113/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10-11,19-21 มิ.ย. 63 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการใช้พืชสมุนไพรและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน) 09 มิ.ย. 2563
1112/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-17 มิ.ย. 63 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้าน ด้วยเทคโนโลยีเสมือนในพื้นที่สะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 09 มิ.ย. 2563
1111/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-24 มิ.ย. 63 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นำชุมชนกื้ดช้าง ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ) 09 มิ.ย. 2563
1110/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 มิ.ย. 63 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมฯ) 09 มิ.ย. 2563
1109/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติเฉพาะ) เพื่อสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 09 มิ.ย. 2563
1108/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,12,15 มิ.ย. 63 ที่ทำการชุมชนบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชีเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 08 มิ.ย. 2563
1107/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 มิ.ย. 63 พื้นที่ปลูกกล้วยหอม ตำบลช่อแล ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนการปลูกกล้วยหอมทอง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 08 มิ.ย. 2563
1106/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9,15-16 มิ.ย. 63 บ้านป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการหลักสูตรการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงวัย บ้านป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) 08 มิ.ย. 2563
1105/2563 แก้ไขสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติม 08 มิ.ย. 2563
1104/2563 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 4107/2561,3864/2562 08 มิ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94] 95 [96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]