ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
590/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,20,21 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ก.พ. 2563
589/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 มี.ค. 63 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางการป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยกฎหมายฮั้วประมูลงานราชการ (ปปช) และจุดเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แนวทางการแก้ไขกับข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมกรณีศึกษา รุ่นที่ 2) 17 ก.พ. 2563
588/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19,20 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ก.พ. 2563
587/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ก.พ. 63 ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ชั้น 2 อาคารเคมีและคุณภาพสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการ การตกแต่งสำเร็จเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และ DIY กระเป๋าผ้ารักษ์โลก) 17 ก.พ. 2563
586/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ วิทยาลัย มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 17 ก.พ. 2563
584/2563 ลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 17 ก.พ. 2563
583/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา 22-23 ก.พ. 63 ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง) 17 ก.พ. 2563
582/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 18 ก.พ. 63 อาคาร 6 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 17 ก.พ. 2563
581/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 24 ก.พ. 63 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 17 ก.พ. 2563
577/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 ก.พ. 63 ราชภัฏอุบลราชธานี (ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) 16 ก.พ. 2563
576/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.พ. 63 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (อบรมเทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร) 16 ก.พ. 2563
575/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 63 ฝาง เชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ก.พ. 2563
574/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม) 16 ก.พ. 2563
573/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,25 ก.พ. 63 โรงพยาบาลแม่วาง เชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ก.พ. 2563
572/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์) 16 ก.พ. 2563
571/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ) 16 ก.พ. 2563
570/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.พ. 63 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) (Workshop การเขียนรายงานผลงานวิชาการเพื่อการใช้ประโยชน์และเผยแพร่งานวิจัย สกสว.) 16 ก.พ. 2563
569/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 63 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาลัย แม่แตง เชียงใหม่ (กิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล) 16 ก.พ. 2563
568/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.พ. 63 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เมือง เชียงใหม่ (กิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล) 16 ก.พ. 2563
567/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 63 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เมือง เชียงใหม่ (กิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล) 16 ก.พ. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114] 115 [116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]