ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2309/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 29 ก.ย. 63 และวันที่ 2 ต.ค. 63 (คณบดีลากิจส่วนตัว) 28 ก.ย. 2563
2308/2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการย้ายภาควิชาที่สังกัด 28 ก.ย. 2563
2307/2563 การจ้างพนักงานประจำโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28 ก.ย. 2563
2306/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3 ต.ค. 63 บ้านยินดี ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการภูมิศาสตร์ร่วมใจแบ่งปันไออุ่นให้น้อง ประจำปีการศึกษา 2563) 28 ก.ย. 2563
2305/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-11 ต.ค. 63 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นผู้นำในการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน คนทันสื่อ ระดับภูมิภาค) 28 ก.ย. 2563
2304/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 1-2 ต.ค. 63 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและบริการในชุมชนท้องถิ่น) 28 ก.ย. 2563
2303/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ต.ค. 63 กรุงเทพมหานคร (วิจัยเรื่อง นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้สูงวัยในยุคดิจิทัล) 28 ก.ย. 2563
2302/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 21-23 ต.ค. 63 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563) 28 ก.ย. 2563
2301/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.ย. 63 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ) 28 ก.ย. 2563
2300/2563 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน 28 ก.ย. 2563
2296/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ต.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ร่วมต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะท่านองคมนตรีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 25 ก.ย. 2563
2295/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย 25 ก.ย. 2563
2294/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ก.ย. 63 พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ในกิจกรรมโครงการบ่มเพาะความเป็นครูสำหรับนักศึกษา) 25 ก.ย. 2563
2293/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 ก.ย. 63 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในกิจกรรมโครงการบ่มเพาะความเป็นครูสำหรับนักศึกษา) 25 ก.ย. 2563
2292/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 63 กลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยท้องถิ่นบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟในกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยท้องถิ่นบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 25 ก.ย. 2563
2291/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.ย. 63 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 25 ก.ย. 2563
2290/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-27 ก.ย. 63 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรฯ) 25 ก.ย. 2563
2289/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ก.ย. 63 ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้วยงานสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 25 ก.ย. 2563
2288/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ย. 63 ห้องประชุมพิชัยยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563) 25 ก.ย. 2563
2287/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-23 ก.ย. 63 โรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดการขยะมูลช้างแบบครบวงจร) 25 ก.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] 44 [45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]