ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
793/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มี.ค. 63 บ้านมาเด็ง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบไม้และการทำน้ำหมักชีวภาพ) 11 มี.ค. 2563
792/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มี.ค. 2563
791/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 11-13 มี.ค. 63 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานคร) 11 มี.ค. 2563
790/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 11 มี.ค. 2563
787/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7-8,14-15 มี.ค. 63 (ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน) 10 มี.ค. 2563
786/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-25 มี.ค. 63 วันที่ 20-22 เม.ย. 63 และวันที่ 21-23 พ.ค. 63 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (เก็บข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) 10 มี.ค. 2563
785/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 63 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ส่งตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการอนามัยชุมชน) 10 มี.ค. 2563
784/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 มี.ค. 63 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม (สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตก้อนเชื้อเห็ด) 10 มี.ค. 2563
783/2563 ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูคุณภาพสูงตามโมเดลการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (เพิ่มเติม) 10 มี.ค. 2563
782/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 มี.ค. 63 ห้องประชุม VIP3 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค) อาคารมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (ประชุมพิจารณาตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ) 10 มี.ค. 2563
778/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-17 มี.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) 09 มี.ค. 2563
777/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9 มี.ค. 63 โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย (ประชุมฯ) 09 มี.ค. 2563
775/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 15-17 มี.ค. 63 โรงแรม เดอะ มันตรินี เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมฯ) 09 มี.ค. 2563
774/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-13 มี.ค. 63 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประชุมฯ) 09 มี.ค. 2563
773/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,22,29 มี.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 09 มี.ค. 2563
772/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,15,28 มี.ค. 63 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตผักเชียงดาในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 09 มี.ค. 2563
771/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 มี.ค. 63 ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา (เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์) 09 มี.ค. 2563
769/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8 มี.ค. 63 ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (ปฏิบัติงานดูแลด้านโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกแก่วิทยากรและการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร) 06 มี.ค. 2563
768/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 มี.ค. 63 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) 06 มี.ค. 2563
767/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 8-9 มี.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ตรวจราชการการจัดการจัดการเรียนการสอน) 06 มี.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106] 107 [108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]