ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
994/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-17 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 08 พ.ค. 2563
993/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 08 พ.ค. 2563
992/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 08 พ.ค. 2563
991/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 85 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พ.ค. 2563
990/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 07 พ.ค. 2563
989/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 24-27 มิ.ย. 63 07 พ.ค. 2563
987/2563 แต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เก็บรักษาและบัญชีเงินฝาก บันทึกการรับจ่าย เบิกจ่ายและเก็บหลักฐานการเบิกจ่าย 05 พ.ค. 2563
986/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 05 พ.ค. 2563
985/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 พ.ค. 2563
984/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 01 พ.ค. 2563
983/2563 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 เม.ย. 2563
982/2563 มอบหมายให้ผู้บริหารดูแลสถานที่ของมหาวิทยาลัย 30 เม.ย. 2563
981/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 30 เม.ย. 2563
980/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจโครงการก่อสร้าง) 29 เม.ย. 2563
979/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-7 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กำกับการบริหารราชการแทนอธิการบดีในการบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) งาน 29 เม.ย. 2563
978/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (รับ-ส่ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 29 เม.ย. 2563
976/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 28 เม.ย. 2563
975/2563 แต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (เพิ่มเติม) 28 เม.ย. 2563
970/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ศูนย์แม่ริม (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เม.ย. 2563
968/2563 แต่งตั้งกรรมการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เพิ่มเติม 27 เม.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99] 100 [101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]