ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1023/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-29 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 20 พ.ค. 2563
1019/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบเสนอโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564 19 พ.ค. 2563
1018/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 พ.ค. 63 วัดแพร่ธรรมาราม เด่นชัย แพร่ (ร่วมงานศพบิดาของนายปริญญา สุขทอง) 19 พ.ค. 2563
1017/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-31 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 19 พ.ค. 2563
1015/2563 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 18 พ.ค. 2563
1012/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 15 พ.ค. 2563
1011/2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการย้ายสังกัด 15 พ.ค. 2563
1010/2563 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10 เพิ่มเติม 15 พ.ค. 2563
1008/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-15 พ.ค. 63 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครูในโครงกดารผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) 13 พ.ค. 2563
1007/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Ms.Li Huan) 13 พ.ค. 2563
1006/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 พ.ค. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนาหมู่บ้านดอยแสง) 13 พ.ค. 2563
1005/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 พ.ค. 63 ลุ่มน้ำวางตอนบน เชียงใหม่ (โครงการรูปแบบการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงลุ่มแม่น้ำวางตอนบน) 13 พ.ค. 2563
1004/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-17 พ.ค. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการการพัฒนาหมู่บ้านดอยแสง) 13 พ.ค. 2563
1003/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-17 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 13 พ.ค. 2563
1001/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 12 พ.ค. 2563
1000/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 12 พ.ค. 2563
999/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 12 พ.ค. 2563
998/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 12 พ.ค. 2563
997/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 12 พ.ค. 2563
995/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ (อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง Data Science Pathway) 09 พ.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98] 99 [100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]