ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2042/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 3 ก.ย. 63 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 31 ส.ค. 2563
2040/2563 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 31 ส.ค. 2563
2037/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 ส.ค. 63 พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการสำรวจภาคสนาม เรื่อง กระบวนการวิจัยชุมชน Community-based Research) 29 ส.ค. 2563
2036/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9 ก.ย. 63 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ทำโครงการในสถานศึกษาฯ) 29 ส.ค. 2563
2035/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-14 ก.ย. 63 ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรฯ) 29 ส.ค. 2563
2034/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 ก.ย. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดของผลผลิตลำไยนอกฤดู) 29 ส.ค. 2563
2033/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ก.ย. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (loT) สู่การเกษตรยุคใหม่อย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไย) 29 ส.ค. 2563
2032/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2 ก.ย. 63 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 29 ส.ค. 2563
2031/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 63 บริษัทอิซิคิว ฟูด (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ให้คำแนะนำแก่บริษัทด้านระบบก๊าซชีวภาพ) 29 ส.ค. 2563
2030/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-19 ก.ย. 63 จังหวัดอุดรธานีและปทุมธานี (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยฯ) 29 ส.ค. 2563
2027/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ส.ค. 63 และวันที่ 2,4-7 ก.ย. 63 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ธรณีสัณฐานที่เกิดจากการกระทำของแม่น้ำลำธารในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ริม) 28 ส.ค. 2563
2026/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-19 ก.ย. 63 มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้ช่วยงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 28 ส.ค. 2563
2025/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,11-14,17,18-20,24,26-27 ก.ย. 63 พื้นที่ลุ่มน้ำวางตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ (เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย) 28 ส.ค. 2563
2024/2563 ให้บุลคากรเดินทางไปราชการ 1,4-6,7,8,15 ก.ย. 63 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบน) 28 ส.ค. 2563
2024/2563 ให้บุลคากรเดินทางไปราชการ 1,4-6,7 ก.ย. 63 และวันที่ 26-27 มี.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบน) 28 ส.ค. 2563
2023/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 ก.ย. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี กรุงเทพมหานคร (อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1) 28 ส.ค. 2563
2022/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 63 และวันที่ 9-10 ก.ย. 63 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กรุงเทพมหานคร (ประชุมพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) 28 ส.ค. 2563
2021/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากรฯ) 28 ส.ค. 2563
2020/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน 94 รายการ 28 ส.ค. 2563
2016/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 63 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 27 ส.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] 55 [56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]