ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1198/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 17 มิ.ย. 2563
1197/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายสำหรับหอพักนักศึกษา หลังที่ 1 ศูนย์แม่ริม 17 มิ.ย. 2563
1196/2563 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 11 เพิ่มเติม 17 มิ.ย. 2563
1195/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 17 มิ.ย. 2563
1194/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-25,27-28 มิ.ย. 63 และวันที่ 2-5 ก.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 17 มิ.ย. 2563
1193/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 มิ.ย. 63 วิทยาลัยชุมชนตาก จังหวัดตาก (เป็นวิทยากรฯ) 17 มิ.ย. 2563
1192/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 มิ.ย. 63 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางในการพัฒนาชาจากดอกกาแฟเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน) 17 มิ.ย. 2563
1191/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 มิ.ย. 63 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง วิถีชุมชน ความหลากหลาย และแนวทางการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน ชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 17 มิ.ย. 2563
1190/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2 จำนวน 475 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2563
1189/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2 17 มิ.ย. 2563
1188/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์รายการพัดลมโคจรติดเพดาน จำนวน 108 เครื่อง 17 มิ.ย. 2563
1187/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21,27-29 มิ.ย. 63 และวันที่ 4-6 ก.ค. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง จารีตประเพณีกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อพัฒนาวิถีการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน) 17 มิ.ย. 2563
1186/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19,21-23,26-28,30 มิ.ย. - 2 ก.ค.,4-6 ก.ค. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง พัฒนาการแพทย์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน) 17 มิ.ย. 2563
1185/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-26 มิ.ย. 63 และวันที่ 2-6 ก.ค. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อการผลิตลำไยนอกฤดู) 17 มิ.ย. 2563
1184/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-18,22-23,29-30 มิ.ย. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู) 16 มิ.ย. 2563
1183/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 มิ.ย. 63 ห้องประชุมหมายเลข 2309 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 16 มิ.ย. 2563
1182/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 มิ.ย. 63 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของหมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 16 มิ.ย. 2563
1180/2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 16 มิ.ย. 2563
1179/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 16 มิ.ย. 2563
1178/2563 แก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) 16 มิ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91] 92 [93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]