ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2634/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 พ.ย. 63 ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 03 พ.ย. 2563
2632/2563 แก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) เรื่อง การปรับเงินเดือนอาจารย์ชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2563) สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 03 พ.ย. 2563
2631/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 พ.ย. 63 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ครั้งที่ 3 : สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ในศตวรรษหน้า (ค.ศ. 2021-2030) 03 พ.ย. 2563
2630/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6-9 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิลชนะเลิศ Tiparos Challenge 2020 Rising Star Chef: Tiparos, eat around the clock) 03 พ.ย. 2563
2629/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21,22 พ.ย. 63 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการอนุรักษ์สายพันธ์และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์กับบริบทพื้นที่ท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศพื้นที่ป่าเมี่ยง จังหวัดเชียงใหม่) 03 พ.ย. 2563
2628/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8,19 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนการจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าที่สมดุลและเหมาะสมในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม) 03 พ.ย. 2563
2624/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5 พ.ย. 63 อุทยานแห่งชาติแม่วาง อำเภอดอยหล่อ และเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 02 พ.ย. 2563
2623/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 02 พ.ย. 2563
2622/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 พ.ย. 63 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ครั้งที่ 3 : สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ในศตวรรษหน้า (ค.ศ. 2021-2030) 02 พ.ย. 2563
2621/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 พ.ย. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Normal) 02 พ.ย. 2563
2620/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (เพิ่มเติม) 02 พ.ย. 2563
2616/2563 แก้ไขการเดินทางไปราชการของบุคลากร 01 พ.ย. 2563
2615/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 12-14 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์) 01 พ.ย. 2563
2614/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 พ.ย. 63 ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ (เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์) 01 พ.ย. 2563
2613/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 พ.ย. 63 บริษัท เกรเทอร์ฟู้ด จำกัด สันทราย เชียงใหม่ (เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น) 01 พ.ย. 2563
2612/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 พ.ย. 63 แม่อาย เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ) 01 พ.ย. 2563
2611/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 พ.ย. 63 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น เมือง ขอนแก่น (ประชุมคณะกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารแห่งประเทศไทย) 01 พ.ย. 2563
2610/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 พ.ย. 63 ริมดอยรีสอร์ท เชียงดาว เชียงใหม่ (โครงการทำแผนของสภาคณาจารย์และข้าราชการและสัมมนาจัดทำแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคของความปกติใหม่) 01 พ.ย. 2563
2609/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 พ.ย. 63 กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบเร่งรัดสำนวนการสอบวินัยและการสอบข้อเท็จจริงขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 4/2563 และประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางบก) 01 พ.ย. 2563
2608/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 01 พ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] 31 [32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]