ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
225/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,21,28 ม.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 17 ม.ค. 2563
224/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (บริหารและดำเนินงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 17 ม.ค. 2563
223/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ม.ค. 63 โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 17 ม.ค. 2563
222/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ม.ค. 63 หอประชุมงำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา (นำเสนอผลงานวิชาการพะเยาวิจัย 9 จังหวัดพะเยา) 17 ม.ค. 2563
221/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 ม.ค. 63 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 17 ม.ค. 2563
220/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 63 และวันที่ 6,20 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ม.ค. 2563
219/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ม.ค. 63 ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่สวนครูประทุม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 17 ม.ค. 2563
218/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ม.ค. 63 ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่สวนครูประทุม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 17 ม.ค. 2563
217/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 17-19 ม.ค. 63 (คณบดีลากิจ) 17 ม.ค. 2563
216/2563 "แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563" 17 ม.ค. 2563
215/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 16-17 ม.ค. 63 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประชุมฯ) 16 ม.ค. 2563
214/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 "พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ (Chiang Mai Next)" วันที่ 17-18 มกราคม 2563 16 ม.ค. 2563
213/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17-20 ม.ค. 63 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร (โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาในการอบรม ประกวด และแข่งขัน) 16 ม.ค. 2563
212/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 63 และวันที่ 6,7-8,20,21-22 ก.พ. 63 จังหวัดลำพูนและจังหวัดสุโขทัย (นิเทศ) 16 ม.ค. 2563
211/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6-9 ก.พ. 63 โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (สัมมนาโครงการโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพฯ) 16 ม.ค. 2563
210/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ม.ค. 63 เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ม.ค. 2563
209/2563 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 19-23 ม.ค. 63 วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (เข้าร่วมกิจกรรม To be Number one teen Dancercise camp 2020) 16 ม.ค. 2563
208/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-22 ก.พ. 63 โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ กรุงเทพมหานคร (อบรมฯ) 16 ม.ค. 2563
207/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 9-17 ก.พ. 63 เมืองอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (ประชุมฯ) 16 ม.ค. 2563
206/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 18-20 ม.ค. 63 ราชอาณาจักรกัมพูชา (ประชุมฯ) 16 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130] 131 [132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]