ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2183/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 ก.ย. 2563
2181/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ย. 63 ห้องป่าสักหลวง ชั้น 2 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ) 15 ก.ย. 2563
2180/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ก.ย. 63 บริษัท Thai Flight Training จำกัด สำนักงานใหญ่การบินไทย กรุงเทพมหานคร (อบรมฯ) 15 ก.ย. 2563
2178/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ย. 63 พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) หมู่บ้านบ้านยาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น) 15 ก.ย. 2563
2177/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 ก.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมฯ) 15 ก.ย. 2563
2176/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ก.ย. 63 ศูนย์วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตทางการเกษตร บ้านช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนการปลูกกล้วยหอมทอง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 14 ก.ย. 2563
2174/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,19-21,26-28 ก.ย. 63 ชุมชนบ้านแม่แมะ และชุมชนบ้านปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง พัฒนาวิถีสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธ์เพื่อยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน) 14 ก.ย. 2563
2173/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 ก.ย. 63 (คณบดีลากิจส่วนตัว) 14 ก.ย. 2563
2172/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 63 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์น้ำท่วมในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น) 14 ก.ย. 2563
2171/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ก.ย. 63 โรงแรมสยามเบร์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี (เป็นวิทยากรฯ) 14 ก.ย. 2563
2169/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 14 ก.ย. 2563
2168/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ก.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศาสตร์พระราชา เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าทอมือกะเหรี่ยงเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 14 ก.ย. 2563
2167/2563 ลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 13 ก.ย. 2563
2166/2563 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 14 ก.ย. 2563
2162/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ก.ย. 63 องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลแม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (อบรมแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเข้าถึงตลาดในผลิตภัณฑ์จากส้มป่อย) 13 ก.ย. 2563
2161/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ต.ค. 63 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เมือง เชียงใหม่ (อบรมการสร้างสื่อ Infographic โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint) 13 ก.ย. 2563
2160/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-16 ก.ย. 63 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยพืชเสพติด) 13 ก.ย. 2563
2159/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.ย. 63 โรงแรมดราก้อนริเวอร์อเวนิว จังหวัดพิษณุโลก (อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ) 13 ก.ย. 2563
2158/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,18,19,20,23,25,26,27,30 ก.ย. 63 หมู่บ้านลุ่มน้ำวางตอนล่าง แม่วาง เชียงใหม่ (วิจัย) 13 ก.ย. 2563
2157/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ก.ย. 63 อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ (ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางบก) 13 ก.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] 49 [50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]