ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2782/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-19 พ.ย. 63 บ้านแม่ตะมาน กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการขยายผลเทคโนโลยีเตาชีวมวลระดับชุมชน) 17 พ.ย. 2563
2781/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 22-24 พ.ย. 63 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท เมือง แม่ฮ่องสอน (เวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียนการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1) 17 พ.ย. 2563
2780/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 พ.ย. 63 โรงเรียนแม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (ตรวจติดตามและประเมินผลการทำงานของเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5) 17 พ.ย. 2563
2779/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-20 พ.ย. 63 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ แม่ริม เชียงใหม่ (กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเกษตรสีเขียวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน) 17 พ.ย. 2563
2778/2563 แต่งตั้งตำรวจสายตรวจดำเนินงานภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา 2/2563 17 พ.ย. 2563
2777/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประจำหน่วยงานต่างๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา 2/2563 17 พ.ย. 2563
2776/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2563 17 พ.ย. 2563
2775/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 23 พ.ย. 63 - 19 มี.ค. 64 (บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร) 16 พ.ย. 2563
2774/2563 มอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ประธานกรรมการฝ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 16 พ.ย. 2563
2773/2563 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16 พ.ย. 2563
2772/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 พ.ย. 63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงดาว เบฟเวอเรจ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่ดำเนินการให้คำปรึกษาฯ) 16 พ.ย. 2563
2771/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 พ.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 16 พ.ย. 2563
2770/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 พ.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 16 พ.ย. 2563
2769/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 พ.ย. 63 อำเภอแม่วาง สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา) 16 พ.ย. 2563
2768/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 พ.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลงพื้นที่ก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ สืบสาน เผยแพร่ เทิดพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน) 16 พ.ย. 2563
2767/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 25-27 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) 16 พ.ย. 2563
2766/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 17-18 พ.ย. 63 ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ) 16 พ.ย. 2563
2765/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการโครงการจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหลักวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 16 พ.ย. 2563
2764/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมฯ) 16 พ.ย. 2563
2763/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ร่วมต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี) 16 พ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 25 [26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]