ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
165/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ก.พ. 63 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA รุ่นที่ 1-3) 13 ม.ค. 2563
164/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ม.ค. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร Digital Disruptive) 13 ม.ค. 2563
163/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 20 ม.ค. 63 (คณบดีลากิจส่วนตัว) 13 ม.ค. 2563
162/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ม.ค. 63 ภูใจใส รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 13 ม.ค. 2563
161/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 63 สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่) 13 ม.ค. 2563
160/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,14 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ม.ค. 2563
159/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,20,23,27 ม.ค. 63 และวันที่ 5,11,20 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย (นิเทศ) 13 ม.ค. 2563
158/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-15 ก.พ. 63 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (นำเสนอผลงานฯ) 13 ม.ค. 2563
157/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ก.พ. 63 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเรื่อง การทำงานวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 4) 13 ม.ค. 2563
156/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ม.ค. 63 ถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 13 ม.ค. 2563
154/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,17,27,29 ม.ค. 63 และวันที่ 11,12 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ม.ค. 2563
153/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18 ม.ค. 63 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมจัดนิทรรศการฯ) 13 ม.ค. 2563
152/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ม.ค. 63 หอประชุมงำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา (นำเสนอผลงานวิชาการพะเยาวิจัย 9 จังหวัดพะเยา) 13 ม.ค. 2563
151/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกาประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนดลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 (เพิ่มเติม) 13 ม.ค. 2563
150/2563 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 13 ม.ค. 2563
149/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-18 ม.ค. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมฯ) 13 ม.ค. 2563
148/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-14 ม.ค. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย) 11 ม.ค. 2563
147/2563 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามภารกิจเฉพาะด้านของศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 11 ม.ค. 2563
146/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ม.ค. 62 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ลำลูกกา ปทุมธานี (ประชุมการบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม) 11 ม.ค. 2563
142/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 ม.ค. 63 จังหวัดพิษณุโลก (ประเมินราคาการซ่อมสีและตัวถังที่อู่ซุ้มช่าวเทวดาอะไหล่บัส จังหวัดพิษณุโลก) 10 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133] 134 [135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]