ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2874/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 พ.ย. 63 สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพมหานคร (เสวนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส) 26 พ.ย. 2563
2873/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 15-16 ธ.ค. 63 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (โครงการ Library : Care the Bear) 26 พ.ย. 2563
2872/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ 1 ธ.ค. 63 26 พ.ย. 2563
2871/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 พ.ย. 63 และวันที่ 5 ธ.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : พื้นที่หมู่บ้าน ลุ่มแม่น้ำวางตอนล่าง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 26 พ.ย. 2563
2870/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. 63 ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าหลุก สันทราย สพป.ชม.1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning) 26 พ.ย. 2563
2869/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ชุดที่ 1 (ประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และด้านความรู้ความสามารถ) 26 พ.ย. 2563
2868/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 พ.ย. 63 ห้องประชุมปางหมู ชั้น 1 อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ระดมความคิดและปรึกษาหารือร่วมกันของบุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการและการประชุม) 25 พ.ย. 2563
2867/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ย. 63 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางบก) 25 พ.ย. 2563
2866/2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 24 พ.ย. 2563
2864/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 63 จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลย (ประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย) 25 พ.ย. 2563
2863/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 25 พ.ย. 2563
2862/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. 63 อาคารรวมใจศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 25 พ.ย. 2563
2861/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเช่าเครื่องปั่นไฟพร้อมน้ำมันและเจ้าหน้าที่ดูแล สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 25 พ.ย. 2563
2860/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเช่าฉากกั้นห้องและบูธนิทรรศการ พร้อมติดตั้ง สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 25 พ.ย. 2563
2859/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเช่าเต็นท์ขนาดใหญ่พร้อมเครื่องปรับอากาศ สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 25 พ.ย. 2563
2858/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 63 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ การพัฒนาและเผยแพร่การทำชาข้าวไรซ์เบอรี่ของตำบลป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) 25 พ.ย. 2563
2857/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 พ.ย. 63 จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน (ร่วมสำรวจและเก็บข้อมูลด้านดาราศาสตร์ที่บันทึกในคัมภีร์ใบลานและพับสา) 25 พ.ย. 2563
2855/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 พ.ย. 63 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บางกอก เชฟ แชร์ริตี้ บ้านแม่หลองใต้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมให้บริการความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการน้อมนำพระราโชบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการ) 24 พ.ย. 2563
2854/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2563) 24 พ.ย. 2563
2853/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-27 พ.ย. 63 และวันที่ 27-28 พ.ย. 63 กรุงเทพมหานครและจังหวัดสกลนคร (เข้าร่วมการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน) 24 พ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 21 [22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]