ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2086/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 ก.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงลุ่มแม่น้ำวางตอนบน) 03 ก.ย. 2563
2085/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 ก.ย. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง จารีตประเพณีกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อพัฒนาวิถีการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน) 03 ก.ย. 2563
2084/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8-10 ก.ย. 63 กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี (โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาในการประกวดร้องผลงานด้านนิเทศศาสตร์) 03 ก.ย. 2563
2083/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7,10-13,19-20 ก.ย. 63 ชุมชนอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อการผลิตลำไยนอกฤดู) 03 ก.ย. 2563
2082/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 03 ก.ย. 2563
2081/2563 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 03 ก.ย. 2563
2080/2563 การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 03 ก.ย. 2563
2077/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 ก.ย. 63 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) 02 ก.ย. 2563
2076/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่อาคาร 70 ชั้น 1 (ที่ตั้งธนาคารไทยพาณิชย์เดิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) 02 ก.ย. 2563
2075/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9 ก.ย. 63 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการจัดบริการค่ายวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยแก่ชุมชน เรื่อง ตะลุยโลกคณิตศาสตร์) 02 ก.ย. 2563
2074/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ก.ย. 63 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) 02 ก.ย. 2563
2073/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ก.ย. 63 บริษัทวอลโว่ กรุ๊ป จำกัด จังหวัดลำปาง (เปลี่ยนหม้อพักน้ำหล่อเย็น) 02 ก.ย. 2563
2072/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ก.ย. 63 โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C-อพ.-สธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2569) ประจำปี พ.ศ. 2563) 02 ก.ย. 2563
2071/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 ก.ย. 63 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดจากฐานทรัพยากรน้ำบาดาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่) 02 ก.ย. 2563
2070/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13,25-27 ก.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 02 ก.ย. 2563
2069/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ก.ย. 63 และวันที่ 2-4 ต.ค. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (loT) สู่การเกษตรยุคใหม่อย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 02 ก.ย. 2563
2068/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13,25-27 ก.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 02 ก.ย. 2563
2067/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ก.ย. 63 และวันที่ 2-4 ต.ค. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดของผลผลิตลำไยนอกฤดู) 02 ก.ย. 2563
2066/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.ย. 63 ห้องประชุมสโมสรทหารอากาศ บางซื่อ (กรมช่างอากาศ) กรุงเทพมหานคร (สัมมนาเรื่อง การพลิกโฉมอุดมศึกษาต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ) 02 ก.ย. 2563
2065/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-3 ก.ย. 63 (คณบดีลากิจส่วนตัว) 02 ก.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] 53 [54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]