ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1052/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Ms.Chen Hongjia) 28 พ.ค. 2563
1048/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 พ.ค. 63 และวันที่ 3-5 มิ.ย. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน) 27 พ.ค. 2563
1047/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10,22-24,27-29 มิ.ย. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การจัดการชุมชนเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวด้วยกระบวนการประชาสังคมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 27 พ.ค. 2563
1046/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15,17-19,22-24 มิ.ย. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การประเมินชุมชนพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็งด้วยมิติเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 27 พ.ค. 2563
1045/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 พ.ค. 63 วันที่ 2-4 มิ.ย. 63 และวันที่ 8-10 มิ.ย. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง อัตลักษณ์ชนชาติไทใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 27 พ.ค. 2563
1044/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563) 27 พ.ค. 2563
1041/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 29-31 พ.ค. 63 (The Standard Economic Forum-The World After Covid-19 : How Thailand Wins in the Next Normal) 26 พ.ค. 2563
1040/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 26 พ.ค. 2563
1039/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26 พ.ค. 2563
1038/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 พ.ค. 2563
1037/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกและจัดทำข้อสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 26 พ.ค. 2563
1036/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)เพื่อสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 26 พ.ค. 2563
1033/2563 แต่งตั้งวิทยากรอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรภายนอก) 25 พ.ค. 2563
1032/2563 แต่งตั้งวิทยากรอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรภายนอก) 25 พ.ค. 2563
1031/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 พ.ค. 63 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพฯ (ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางบก) 25 พ.ค. 2563
1030/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 10-12 มิ.ย. 63 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 25 พ.ค. 2563
1029/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 25 พ.ค. 2563
1028/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-31 พ.ค. 63 สันป่าตอง แม่วาง จอมทอง แม่ออน เชียงใหม่ (โครงการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา) 24 พ.ค. 2563
1027/2563 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 22 พ.ค. 2563
1024/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ หางดง เชียงใหม่ (ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10) 20 พ.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97] 98 [99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]