ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2656/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-15 พ.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร ออกแบบเนื้อหา TRANSMEDIA STORYTELLING เล่าเรื่องข้ามสื่อในยุคดิจิทัล ภาคเหนือ) 04 พ.ย. 2563
2655/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9,13-15,19-22 พ.ย. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง จารีตประเพณีกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อพัฒนาวิถีการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน) 04 พ.ย. 2563
2654/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 พ.ย. 63 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างสื่อประกอบการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่) 04 พ.ย. 2563
2653/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 พ.ย. 63 บ้านอรุโณทัย บ้านใหม่สามัคคี และบ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างแอพพลิเคชันในการจัดการปัญหาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอเชียงดาว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงการบริการพื้นฐานทางด้านสาธารณสุข) 04 พ.ย. 2563
2652/2563 แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ 04 พ.ย. 2563
2651/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 พ.ย. 63 บ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาวะในการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน) 04 พ.ย. 2563
2650/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8,7-8 พ.ย. 63 บ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการตลาดสำหรับผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน) 04 พ.ย. 2563
2649/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 พ.ย. 63 อาคาร Coffee Go Green มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินออนโทโลยีความรู้ด้านกาแฟพิเศษและระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์กาแฟพิเศษ) 04 พ.ย. 2563
2648/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8,14-15 พ.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีภูมิปัญญาเป็นฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่) 04 พ.ย. 2563
2647/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7 พ.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 04 พ.ย. 2563
2646/2563 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 5-6 พ.ย. 63 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่...สู่...คนไทยมีดี) 04 พ.ย. 2563
2645/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 พ.ย. 63 อำเภอแม่วาง สันป่าตอง และแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา) 04 พ.ย. 2563
2644/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 พ.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการการศึกษาภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่มีต่อพันธุ์พืชในเขตห้วยโป่งสมิเทือกเขาถนนธงชัย) 04 พ.ย. 2563
2643/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-14 พ.ย. 63 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บางกอก เชฟ แชร์ริตี้ บ้านแม่หลองใต้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองและชุมชน ด้านการเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติสมดุล ดิน น้ำ ป่า อากาศ และภูมิปัญญาท้องถิ่น) 04 พ.ย. 2563
2642/2563 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ และกำกับการสอบ การสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม ระดับบัณฑิตศึกษา 04 พ.ย. 2563
2641/2563 แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 04 พ.ย. 2563
2640/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 พ.ย. 63 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บางกอก เชฟ แชร์ริตี้ บ้านแม่หลองใต้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมให้บริการความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการน้อมนำพระราโชบายด้านการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการ) 04 พ.ย. 2563
2638/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-9 พ.ย. 63 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 03 พ.ย. 2563
2636/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 พ.ย. 63 บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป จำกัด จังหวัดลำปาง (ซ่อมข้อต่อวาล์วน้ำระบายความร้อนรถบัสยี่ห้อวอลโว่ หมายเลขทะเบียน 40-0383 เชียงใหม่) 03 พ.ย. 2563
2635/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5,16-18 พ.ย. 63 เทศบาลตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยเรื่อง พัฒนาวิถีสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน) 03 พ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 30 [31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]