ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1430/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16,20 ก.ค. 63 วันที่ 3-6,17 ส.ค. 63 และวันที่ 5-8,12 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.ค. 2563
1429/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,22-23,27,29-30 ก.ค. 63 วันที่ 3 ส.ค. 63 วันที่ 5,7-8,12,14-15,19 ต.ค. 63 และวันที่ 2,4-5,9,11,13,16 พ.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.ค. 2563
1428/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,22,23,29,30 ก.ค. 63 และวันที่ 3,5-6,10 ส.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 13 ก.ค. 2563
1427/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-24,29,30-31 ก.ค. 63 วันที่ 18-21,26-28 ส.ค. 63 และวันที่ 16,20-22,28-30 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.ค. 2563
1426/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17,21-22,30-31 ก.ค. 63 วันที่ 4-7,11,13-14,19 ส.ค. 63 และวันที่ 1,6-9,14,16,20 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.ค. 2563
1425/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,23 ก.ค. 63 วันที่ 17,24 ส.ค. 63 และวันที่ 21,28 ก.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.ค. 2563
1424/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13 ก.ค. - 10 พ.ย. 63 (บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา) 13 ก.ค. 2563
1423/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 2563
1422/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 26-28 ก.ค. 63 จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสงคราม (เข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและการดำเนินงานของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ อาจารย์ ดร.วิเชียร เมนะเศวต อดีตอธิการวิทยาลัยครูเชียงใหม่) 13 ก.ค. 2563
1421/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 13 ก.ค. 2563
1420/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 13 ก.ค. 2563
1419/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จังหวัดพิจิตร (ประสานงานเกี่ยวกับเมล็ดหล้า และถั่ว) 11 ก.ค. 2563
1418/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 11 ก.ค. 2563
1417/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 63 ศาลาอเนกประสงค์ วัดบ้านป่าตาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านป่าตาลตามแนววิถีใหม่) 10 ก.ค. 2563
1416/2563 แต่งตั้งตำรวจสายตรวจดำเนินงานภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2563 10 ก.ค. 2563
1415/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประจำหน่วยงานต่างๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2563 10 ก.ค. 2563
1414/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2563 10 ก.ค. 2563
1413/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพและวิเคราะห์ต้นทุนทางตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 10 ก.ค. 2563
1412/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ก.ค. 63 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (เสวนาเรื่อง 88 ปี ประชาธิปไตยสังคมไทยยังหลงทางหรือ?) 10 ก.ค. 2563
1411/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 ก.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81] 82 [83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]