ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2383/2563 แต่งตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 05 ต.ค. 2563
2382/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 ต.ค. 63 ชุมชนวัตวิถี บ้านป่าตาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาชุมชนและให้บริการทางวิชาการด้านการแนะแนวอาชีพ) 05 ต.ค. 2563
2381/2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 05 ต.ค. 2563
2380/2563 เลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 05 ต.ค. 2563
2379/2563 เลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 05 ต.ค. 2563
2378/2563 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 05 ต.ค. 2563
2377/2563 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 05 ต.ค. 2563
2376/2563 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 05 ต.ค. 2563
2375/2563 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 05 ต.ค. 2563
2374/2563 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 05 ต.ค. 2563
2373/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 05 ต.ค. 2563
2369/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7 ต.ค. 63 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การตรวจติดตามและการป้องกันปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็ก PM2.5) 03 ต.ค. 2563
2368/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7-8 ต.ค. 63 น้ำตกผาดอกเสี้ยว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์) 03 ต.ค. 2563
2367/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-14 ต.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับการบริหารราชการแทนอธิการบดีในการบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 03 ต.ค. 2563
2366/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,15,19 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ต.ค. 2563
2365/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ต.ค. 63 โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ประชุมติดตามการจัดเตรียมงาน NCMAPE 2021) 03 ต.ค. 2563
2364/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ต.ค. 63 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง และโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 03 ต.ค. 2563
2363/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ต.ค. 63 ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมเวทีระดมความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง) 03 ต.ค. 2563
2359/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ต.ค. 63 วัดศรีสุพรรณ วัวลาย และวัดพระเชตุพน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 02 ต.ค. 2563
2358/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 ต.ค. 63 หมู่บ้านดอยแสง ตำบลปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการการพัฒนาหมู่บ้านดอยแสงเพื่อแก้ไขปัญหาความแร้นแค้นยากจนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) 02 ต.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] 41 [42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]