ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3168/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 63 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ธ.ค. 2563
3167/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 ธ.ค. 63 กรุงเทพมหานคร 17 ธ.ค. 2563
3166/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง วิธีการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการ และกำหนดรายละเอียด เงื่อนไขราคากลางค่าเช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหารเวียงบัว 17 ธ.ค. 2563
3165/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง วิธีการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการ และกำหนดรายละเอียด เงื่อนไขราคากลางค่าเช่าพื้นที่จัดทำความสะอาดภาชนะ ภายในศูนย์อาหารเวียงบัว 17 ธ.ค. 2563
3164/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 17-18 ธ.ค. 63 14 ธ.ค. 2563
3163/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 63 กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร (เป็นตัวแทนในการยื่นข้อเสนอโครงการติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเทศลุ่มน้ำโขง) 17 ธ.ค. 2563
3162/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-29 ม.ค. 64 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10) 17 ธ.ค. 2563
3161/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ธ.ค. 63 กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 17 ธ.ค. 2563
3160/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ม.ค. 64 วันที่ 9 ก.พ. 64 และวันที่ 9 มี.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ธ.ค. 2563
3159/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ม.ค. 64 วันที่ 9 ก.พ. 64 และวันที่ 9 มี.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ธ.ค. 2563
3158/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ธ.ค. 63 วันที่ 22 ม.ค. 64 และวันที่ 7 ก.พ. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ธ.ค. 2563
3157/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ธ.ค. 63 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ธ.ค. 2563
3156/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 63 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ธ.ค. 2563
3155/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 63 จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 16 ธ.ค. 2563
3154/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ธ.ค. 63 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล) 16 ธ.ค. 2563
3153/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 ธ.ค. 63 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการสำหรับโรงเรียนในเขตภาคเหนือ หลักสูตรคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ) 16 ธ.ค. 2563
3152/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22-24 ธ.ค. 63 (คณบดีเดินทางไปราชการจังหวัดปทุมธานี) 16 ธ.ค. 2563
3151/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 63 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อการบริหารสู่องค์กรดิจิทัล) 16 ธ.ค. 2563
3150/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ธ.ค. 63 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 5) 16 ธ.ค. 2563
3149/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ธ.ค. 63 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐฯ) 16 ธ.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]