ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2357/2563 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ซึ่งไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 02 ต.ค. 2563
2356/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-15 พ.ย. 63 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเตาอินทขิลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 02 ต.ค. 2563
2355/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 02 ต.ค. 2563
2354/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,21 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 02 ต.ค. 2563
2353/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ต.ค. 63 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เสวนาพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. .....) 02 ต.ค. 2563
2351/2563 การจ้างพนักงานประจำหอพักนักศึกษา ศูนย์เวียงบัวและศูนย์แม่ริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 01 ต.ค. 2563
2349/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ต.ค. 63 โรงแรม Green Nimman CMU Residence (UNIVSERV) จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม) 01 ต.ค. 2563
2348/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ต.ค. 63 ห้องประชุมห้องแวนด้า โรงแรมสวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยง) 01 ต.ค. 2563
2347/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 19-23 ห้องประชุมสัตตบุษย์ อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) 01 ต.ค. 2563
2346/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 6-7 ต.ค. 63 อาคารศรีศรัทธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมฯ) 01 ต.ค. 2563
2345/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ต.ค. 63 เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานและทบทวนยุทธศาสตร์ของสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) 01 ต.ค. 2563
2343/2563 การจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการ 30 ก.ย. 2563
2342/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ต.ค. 63 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Growth Mindset) 30 ก.ย. 2563
2341/2563 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนานาชาติ 30 ก.ย. 2563
2340/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7,14 ต.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 30 ก.ย. 2563
2339/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,14,20 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 30 ก.ย. 2563
2338/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ต.ค. 63 ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2) 30 ก.ย. 2563
2337/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ต.ค. 63 ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมกัญชา-กัญชง (เฮมพ์) 30 ก.ย. 2563
2336/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ต.ค. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง พัฒนาการแพทย์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน) 30 ก.ย. 2563
2335/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2 ต.ค. 63 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การตรวจติดตามและการป้องกันปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็ก PM2.5) 30 ก.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] 42 [43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]