ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1364/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 ก.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพและวิเคราะห์ต้นทุนทางตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 03 ก.ค. 2563
1363/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3 ก.ค. 63 เชียงใหม่-ไนท์ซาฟารี ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นในการเดินทางโดยเครื่องบินวิถีใหม่) 03 ก.ค. 2563
1362/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5-7 ก.ค. 63 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการใช้พืชสมุนไพรและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน) 03 ก.ค. 2563
1361/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 ก.ค. 63 สุสานบ้านขุมเหล็ก อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพมารดานางอัมพร กันธะมา) 03 ก.ค. 2563
1360/2563 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25563 ครั้งที่ 11 03 ก.ค. 2563
1359/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ก.ค. 63 ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะงานบริหารทรัพยากรบุคคลยุค New Normal) 03 ก.ค. 2563
1358/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ก.ค. 63 ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กร) 03 ก.ค. 2563
1357/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,31 ก.ค. 63 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชีเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 03 ก.ค. 2563
1356/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ส.ค. 63 ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร) 03 ก.ค. 2563
1355/2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 03 ก.ค. 2563
1354/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7,10-12,17-19,24-26 ก.ค. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน) 03 ก.ค. 2563
1353/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4,9-10,19-20 ก.ค. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อบูรณาการกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 03 ก.ค. 2563
1352/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17,30-31 ก.ค. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง โครงการการติดตามและประเมินผลแผนบูรณาการการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 03 ก.ค. 2563
1351/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 03 ก.ค. 2563
1350/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 03 ก.ค. 2563
1349/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4,5,6,9,16,23,28,30 ก.ค. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 03 ก.ค. 2563
1348/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (Pre-University) เพิ่มเติม โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 03 ก.ค. 2563
1346/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-9 ก.ค. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรโครงการการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง) 02 ก.ค. 2563
1345/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 02 ก.ค. 2563
1344/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-5 ก.ค. 63 พื้นที่ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการปลูกบุก: การรวบรวมพันธุ์ การอนุรักษ์และการปลูกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์) 02 ก.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84] 85 [86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]