ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2155/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12-13 ก.ย. 63 และวันที่ 10 ต.ค. 63 (อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563) 11 ก.ย. 2563
2154/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.ย. 63 สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา) 11 ก.ย. 2563
2152/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18,24-25 ก.ย. 63 พื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง โครงการการติดตามและประเมินผลแผนบูรณาการการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 11 ก.ย. 2563
2151/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21,27-28 ก.ย. 63 พื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อบูรณาการกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 11 ก.ย. 2563
2150/2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการปรับวุฒิและให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ 11 ก.ย. 2563
2149/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (เพิ่มเติม) 11 ก.ย. 2563
2148/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,17 ก.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 11 ก.ย. 2563
2147/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ก.ย. 63 ลานอเนกประสงค์ บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการไม้ไผ่เพื่อการใช้ผลิตเครื่องเรือน "กองแหะ" อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 11 ก.ย. 2563
2146/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Chen Hongjia) 11 ก.ย. 2563
2145/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Ms.Kisanuki Hikaru) 11 ก.ย. 2563
2144/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Michael Gerard Larkin) 11 ก.ย. 2563
2143/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Xiuyu Luo) 11 ก.ย. 2563
2142/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Asnawi) 11 ก.ย. 2563
2141/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mrs.Leah Herrera Palaypayon) 11 ก.ย. 2563
2140/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Qingya Li) 11 ก.ย. 2563
2139/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Phillip Y.Freiberg) 11 ก.ย. 2563
2138/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Ikuo Eiso) 11 ก.ย. 2563
2137/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Park Jeongsu) 11 ก.ย. 2563
2136/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Yuya Yata) 11 ก.ย. 2563
2135/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Hyun jee cho) 11 ก.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] 50 [51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]