ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1150/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 12 มิ.ย. 2563
1149/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 มิ.ย. 2563
1146/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 11 มิ.ย. 2563
1145/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 มิ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสอบสวนฯ) 11 มิ.ย. 2563
1144/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 มิ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการโครงการจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหลักวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 11 มิ.ย. 2563
1143/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 16-18 ก.ค. 63 ห้อง 43104 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562) 11 มิ.ย. 2563
1142/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 มิ.ย. 63 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้อง 3420 ออาคารวัฒนาราชนครินทร์ 80 ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาหลักสูตร Update กฎหมายภาษีอากรที่ควรทราบและสรุปประเด็นปัญหาที่สำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) 11 มิ.ย. 2563
1138/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5,10-12 ก.ค. 63 ชุมชนบ้านโป่งสมิต ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกตามหลักปรัชญาของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกบ้านโป่งสมิต ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 10 มิ.ย. 2563
1137/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14-15,21-22 มิ.ย. 63 สำนักทะเบียนและประมวลผล (คัดแยกเอกสารการรายงานตัวนักศึกษา) 10 มิ.ย. 2563
1136/2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 10 มิ.ย. 2563
1135/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 มิ.ย. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง พัฒนาการแพทย์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน) 10 มิ.ย. 2563
1134/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)เพื่อสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 10 มิ.ย. 2563
1133/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 มิ.ย. 63 บริษัท กนกวรรณฟาร์ม จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ (ศึกษาดูงาน) 10 มิ.ย. 2563
1132/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12-14 มิ.ย. 63 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 10 มิ.ย. 2563
1131/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16,18-19 มิ.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดกิจกรรมการสำรวจและการพัฒนาระบบน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค) 10 มิ.ย. 2563
1128/2563 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09 มิ.ย. 2563
1127/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 มิ.ย. 63 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง พัฒนาวิถีสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน) 09 มิ.ย. 2563
1126/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-13,16-20 มิ.ย. 63 ชุมชนอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาวัสดุปลูกพืชจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับระบบเกษตรปลอดภัย) 09 มิ.ย. 2563
1125/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-14,17-21 มิ.ย. 63 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาต้นแบบเครื่องปั่นเส้นด้ายจากใยกัญชงเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอในครัวเรือนของชุมชนเชิงพาณิชย์) 09 มิ.ย. 2563
1124/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-14,17-21 มิ.ย. 63 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาระบบฐานความรู้ด้านหญ้าเป็นยาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่) 09 มิ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] 94 [95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]