ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
119/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,17,22,29 ม.ค. 63 และวันที่ 5,12,16 ก.พ. 63 จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน (นิเทศ) 09 ม.ค. 2563
118/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,15,22,28,30 ม.ค. 63 และวันที่ 6,13 ก.พ. 63 จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน (นิเทศ) 09 ม.ค. 2563
117/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน) 09 ม.ค. 2563
116/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-19 ม.ค. 63 หมู่บ้านแม่ขะปูเปียง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์) 09 ม.ค. 2563
115/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ม.ค. 63 ศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร กาแฟชาวไทยภูเขา ฮิลล์คอฟท์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานฯ) 09 ม.ค. 2563
114/2563 อนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยประจำไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 09 ม.ค. 2563
113/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ม.ค. 63 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (อบรมฯ) 09 ม.ค. 2563
112/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ม.ค. 63 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อำเภอปากช่อง นครราชสีมา (นิเทศ) 09 ม.ค. 2563
111/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ม.ค. 63 โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (นิเทศ) 09 ม.ค. 2563
110/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 ม.ค. 63 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ในการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพและหนังสือในลักษณะอื่นเชิงประยุกต์) 09 ม.ค. 2563
109/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 10,20-21 ม.ค. 63 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 09 ม.ค. 2563
108/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 09 ม.ค. 2563
107/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ม.ค. 63 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมเวทีคืนข้อมูลโครงการประเมินผลหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชน) 09 ม.ค. 2563
106/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17 ม.ค. 63 อุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ศึกษาเส้นทางธรรมชาติฯ) 09 ม.ค. 2563
105/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 ก.พ. 63 ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 09 ม.ค. 2563
102/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 8-11 ม.ค. 63 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 08 ม.ค. 2563
101/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ก.พ. 63 โรงแรมอวานีโอเทลแอนด์รีสอร์ท ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ประชุมสัมมนาระดับชาติฯ) 08 ม.ค. 2563
100/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,15,16,28,29 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ม.ค. 2563
99/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-26 ม.ค. 63 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการแข่งขันการตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563) 08 ม.ค. 2563
98/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-12 ม.ค. 63 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอนุรักษ์บ้านแสนคำลือ อำเภอปางมะผ้า และพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563) 08 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135] 136 [137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]