ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
665/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 มี.ค. 63 ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร (โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์) 25 ก.พ. 2563
664/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 มี.ค. 63 ห้องคอนเวนชั่น ซี ดี โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร (สัมมนาเรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563) 25 ก.พ. 2563
663/2563 ให้บุลคากรเดินทางไปราชการ 11-14 มี.ค. 63 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 25 ก.พ. 2563
662/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 อาคารหอประชุมภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563) 25 ก.พ. 2563
661/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 ก.พ. 63 ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมตรัง กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 25 ก.พ. 2563
660/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-9 มี.ค. 63 สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และสนามกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี (เป็นกรรมการตัดสินกรีฑา) 25 ก.พ. 2563
656/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดการปรับปรุงกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มเติมจากที่ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 24 ก.พ. 2563
655/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ก.พ. 63 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศการจัดการเรียนการสอนฯ) 24 ก.พ. 2563
654/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. - 3 เม.ย. 63 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่องค์กรสมัยใหม่) 24 ก.พ. 2563
653/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-29 ก.พ. 63 และวันที่ 2-5 มี.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 24 ก.พ. 2563
652/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 มี.ค. 63 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร (อบรมทางวิชาการหลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์) 24 ก.พ. 2563
651/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.พ. 63 ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร (ประชุมจัดทำรายละเอียดผังการสร้างข้อสอบสมรรถนะด้านความรู้ภาคทฤษฎีและความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู test Blueprint) 24 ก.พ. 2563
647/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 10-14 มี.ค. 63 วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี (สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9) 23 ก.พ. 2563
645/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 มี.ค. 63 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ (ร่วมงาน Transforming University for the Future บทบาทใหม่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่) 23 ก.พ. 2563
644/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 63 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ (ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการและเครือข่ายการวิจัย ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย) 23 ก.พ. 2563
643/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 63 ห้องประชุมราชภัฏ 1 สำนักงาน ทปอ.มรภ. ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 21 ก.พ. 2563
641/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 63 ชุมชนบ้านโปงผางบ้านผาด่าน และบ้านแม่สะแงะในอำเภอแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 21 ก.พ. 2563
640/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 ก.พ. 63 โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นีย์ฮับ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม Volunteer Creative Space) 21 ก.พ. 2563
639/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 เม.ย. 63 3M Training Center นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (อบรมฯ) 21 ก.พ. 2563
638/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.พ. 63 ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมตรัง กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร (ประชุมจัดทำรายละเอียดผังการสร้างข้อสอบสมรรถนะด้านความรู้ภาคทฤษฎีและความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู (Test Blueprint) 21 ก.พ. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 112 [113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]