ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1660/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ส.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลฯ) 31 ก.ค. 2563
1659/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ส.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลฯ) 31 ก.ค. 2563
1658/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5-6,12-13,19-20 ส.ค. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 31 ก.ค. 2563
1657/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-6 ส.ค. 63 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานและนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563) 31 ก.ค. 2563
1656/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 31 ก.ค. 2563
1655/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 31 ก.ค. 2563
1654/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 ส.ค. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง พัฒนาการแพทย์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน) 31 ก.ค. 2563
1653/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ส.ค. 63 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 31 ก.ค. 2563
1652/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ส.ค. 63 กรุงเทพมหานคร (วิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่) 31 ก.ค. 2563
1651/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ก.ค. 2563
1647/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. - 3 ส.ค. 63 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อาคาร เอส.พี อาคารเอ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะครูและนักจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21) 30 ก.ค. 2563
1646/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 63 ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปรรูปบ้านกลางหลวงในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น) 30 ก.ค. 2563
1645/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 63 ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรฯ) 30 ก.ค. 2563
1644/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 63 และวันที่ 4-5 ส.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 30 ก.ค. 2563
1643/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 63 และวันที่ 4,6,10,11,13 ส.ค. 63 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ก.ค. 2563
1642/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 63 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านไร่กองขิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ด้านการเกษตรเชิงท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 30 ก.ค. 2563
1640/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 63 หมู่บ้านป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หมู่บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่) 30 ก.ค. 2563
1639/2563 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนและตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 30 ก.ค. 2563
1638/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ก.ค. 63 และวันที่ 14,26 ส.ค. 63 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ก.ค. 2563
1637/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 ส.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน (นิเทศ) 30 ก.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] 72 [73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]