ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2607/2563 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 ต.ค. 2563
2606/2563 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติและภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 ต.ค. 2563
2605/2563 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 ต.ค. 2563
2604/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 5-8 พ.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อาคาร บร.5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13) 30 ต.ค. 2563
2603/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-10,18,20-21 พ.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์บนฐานภูมิปัญญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 30 ต.ค. 2563
2602/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 พ.ย. 63 ห้องหอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ร่วมกิจกรรมและประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ) 30 ต.ค. 2563
2601/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 2-4 พ.ย. 63 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 30 ต.ค. 2563
2600/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 พ.ย. 63 Flora Creek Chiang Mai อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 30 ต.ค. 2563
2599/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ต.ค. 63 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 25) 30 ต.ค. 2563
2598/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,8,9,15 พ.ย. 63 จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยตัวแบบ SCOR ของผลิตภัณฑ์จากส้มป่อยในจังหวัดเชียงใหม่) 30 ต.ค. 2563
2597/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 อาคารโรงงานต้นแบบศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC Pilot Plant) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ประชุมวางแผนการลงพื้นที่บ้านผาด่านฯ) 30 ต.ค. 2563
2596/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5-6 พ.ย. 63 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวโกเกศ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมฯ) 30 ต.ค. 2563
2595/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,27,28 พ.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของพืชส้มป่อยในพื้นที่จังเชียงใหม่เพื่อการขยายโอกาสเชิงพาณิชย์) 30 ต.ค. 2563
2594/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5-6 พ.ย. 63 (คณบดีลากิจส่วนตัว) 30 ต.ค. 2563
2593/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 พ.ย. 63 ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ (EC304) ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 30 ต.ค. 2563
2592/2563 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริม จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 30 ต.ค. 2563
2591/2563 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 (อาคาร G และอาคาร H) 30 ต.ค. 2563
2590/2563 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1 (อาคาร C และอาคาร D) 30 ต.ค. 2563
2589/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-8 พ.ย. 63 โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมโครงการสร้างเสริมสร้างสรรค์ ปันน้ำใจ ต้านภัยหนาว) 29 ต.ค. 2563
2588/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ต.ค. 63 และวันที่ 1 พ.ย. 63 ห้องประชุมโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Kidbright เบื้องต้นสำหรับนักเรียน) 29 ต.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 32 [33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]