ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
451/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 4-6 ก.พ. 63 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ประชุมฯ) 04 ก.พ. 2563
450/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 5-8 ก.พ. 63 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (จัดกิจกรรมปอยประเพณีฟื้นฟูวัฒนธรรม จังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครั้งที่ 6) 04 ก.พ. 2563
449/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-20 ก.พ. 63 ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อบรมหลักสูตรขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKR: Objective and key Result) 04 ก.พ. 2563
448/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10-12 ก.พ. 63 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดกำแพงเพชร (โครงการร่วมมืออุตสาหกรรมเครือข่ายด้านการออกแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและแข่งขันทักษะการออกแบบภาคเหนือ ครั้งที่ 4) 04 ก.พ. 2563
447/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6-8 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมแข่งขันกีฬานิติศาสตร์ลูกรพี 14 สถาบันภาคเหนือ ครั้งที่ 12) 04 ก.พ. 2563
446/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7 ก.พ. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการออกภาคสนามในรายวิชาภูมิสารสนเทศ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 04 ก.พ. 2563
445/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ก.พ. 63 ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดแพงเพชร (ประชุมคณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563) 04 ก.พ. 2563
443/2563 เพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7 04 ก.พ. 2563
442/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 04 ก.พ. 2563
441/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ก.พ. 63 ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (เป็นวิทยากรฯ) 04 ก.พ. 2563
440/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ก.พ. 63 ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 04 ก.พ. 2563
439/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ก.พ. 63 River Museum Bangkok ชั้น 8 ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร (ชมนิทรรศการและงานแฟชั่นโชว์ระดับโลกของบริษัทหลุยส์ วิตตอง) 04 ก.พ. 2563
438/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 ก.พ. 63 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษาดูงานทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ) 04 ก.พ. 2563
437/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและโรงเรือนพัฒนาสายพันธุ์และปลูกกัญชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ก.พ. 2563
433/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.พ. 63 จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 03 ก.พ. 2563
432/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ก.พ. 63 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ก.พ. 2563
431/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,14,18,19 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ก.พ. 2563
430/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6,11-13 มี.ค. 63 จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครปฐม (เป็นวิทยากรฯ) 03 ก.พ. 2563
429/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 5-6 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมฯ) 03 ก.พ. 2563
428/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.พ. 63 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการประชาพิจารร์ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกา 2564-2566) 03 ก.พ. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120] 121 [122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]