ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1270/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ณ หอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24 มิ.ย. 2563
1269/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 มิ.ย. 63 บ้านห้วยอีค่าง หมู่ที่ 1 และบ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงลุ่มแม่น้ำวางตอนบน) 24 มิ.ย. 2563
1268/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25,29-30 มิ.ย. 63 อำเภอสันป่าตองและอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด การพัฒนาโมเดลธุรกิจ และแบรนด์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์จากส้มป่อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่) 24 มิ.ย. 2563
1267/2563 อนุญาตให้ผู้เกษียณอายุราชการที่จ้างเป็นคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยลาออกจากงาน 24 มิ.ย. 2563
1266/2563 แต่งตั้งกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 19 มิ.ย. 2563
1265/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 มิ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กำกับการบริหารราชการแทนอธิการบดี) 24 มิ.ย. 2563
1261/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 ส.ค. 63 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO) 23 มิ.ย. 2563
1260/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มิ.ย. 2563
1259/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มิ.ย. 63 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพและวิเคราะห์ต้นทุนทางตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 23 มิ.ย. 2563
1258/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4-5 ก.ค. 63 หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ) 23 มิ.ย. 2563
1257/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มิ.ย. 63 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการดำเนินงานฯ) 23 มิ.ย. 2563
1255/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 มิ.ย. 63 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 312 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์) 23 มิ.ย. 2563
1254/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-7 ก.ค. 63 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาต้นแบบเครื่องปั่นเส้นด้ายใยกัญชงเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอในครัวเรือนของชุมชนเชิงพาณิชย์) 23 มิ.ย. 2563
1253/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,26,30 มิ.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 23 มิ.ย. 2563
1252/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 มิ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประชุมฯ) 23 มิ.ย. 2563
1249/2563 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการในสำนักทะเบียนและประมวลผล 22 มิ.ย. 2563
1248/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มิ.ย. 63 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา และโครงการเยือนถิ่นเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปี 2563) 22 มิ.ย. 2563
1247/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 22-23 ก.ค. 63 อาคาร 6 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563) 22 มิ.ย. 2563
1246/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 22 มิ.ย. 2563
1245/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 มิ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.) 22 มิ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88] 89 [90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]